زنـده بـاد اول مـی روز جـهـانـی کـارگـر

زنـده بـاد اول مـی روز جـهـانـی کـارگـر

اول می در شرایطی فرا می رسد که ملیارد ها  نفر با بد بختی، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، و زیر خط فقر زندگی را سپری می نما یند.

اول می در شرایطی فرا می رسد که بحران دامنگیر امپریالیزم گردیده است. امپریالیست ها برای رفع این بحران به چپا ول؛ غارت و استثمار بیش از حد کارگران در جها ن و بخصوص کشورهای عقب نگهداشته شده پرداخته اند و درین راستا از تجاوز بر سایر کشورها و اشغال آنها نیز فرو گذار نمی کنند.

اول می در شرایطی فرا می رسد که افغانستان در چنگال خونین 49 کشور اشغالگر امپریالیستی قرار دارد و همه روزه ده ها نفر در اثر بمباران های کور و جنگ های اشغالگرانه جان های خود را از دست می دهند.

اول می در شرایطی فرا می رسد که نمایشا ت مضحک انتخابات تقلبکارانۀ دور سوم ریاست جمهوری در حالی تازه به پایان رسیده است که بیش از 75 فیصد مردم کشور به انتخابا ت فرمایشی نه گفته و به پای صندوق های رای نرفتند. قویاً احتمال دارد که انتخابات به دور دوم کشیده شود، تا اجنت 100 فیصدی اشغالگران بر کرسی دست نشاندگی تکیه زند.

روز اول می در شرایطی فرا می رسد که خشونت علیه زنان و بخصوص تجاوزات جنسی قوس صعودی خود را می پیماید و روزی نیست که در افغانستا ن اشغا ل شده شاهد تجاوزات جنسی یا قتل زنان نباشیم. این عمل شنیع نه تنها درافغانستان اشغال شده وعقب نگداشتته شده به اوج خود رسیده، بلکه طبق گزارشات خود قصر سفید، در امریکای"متمد ن" و امپریالیستی در هر یک ساعت 12 تن از محصلات مورد تجا وز جنسی قرار می گیرند.

بلی! ما در چنین شرایطی روز اول می را تجلیل می کنیم تا خون جا ن باختگان روز اول می 1886 را گرامی داریم و فریاد تمامی قربانیان نظام استثمار و ستم حاکم بر جهان را در تمامی گوشه و کنار کرۀ خاکی بلند کنیم.

" دسته هشت مارچ زنان افغانستا ن" با تعهد راسخ یک بار دیگر تجدید پیمان می نماید که این راه را تا محو کامل ستم واستثمار ادامه داده ومی دهد.

گر چه در افغا نستان اشغال شده تضاد با اشغالگران ازعمدگی برخودار است، اما نباید مبارزه علیه ستم جنسی و ستم ملیتی و مقدم بر آن مبارزه علیه استثمار طبقاتی که منشاء هرگونه ستم است به دست فراموشی سپرده شود. مبارزه و مقاومت بخاطر بیرون راندن نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم پوشالی بدون مبارزه علیه استثمار طبقاتی و ستم جنسی و ملیتی نمی تواند به برقراری جامعۀ دموکراتیک نوین منجر گردد. بدون برقراری جامعۀ دموکراتیک نوین محال است که به این شب غم انگیز و تاریک خاتمه داد و کارگران و بقیۀ زحمتکشان را از مصیبت نجات داد و به سوی یک زندگی آزاد و انسانی رهنمون ساخت.

زنده باد مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران و رژیم پوشالی!

پیروز با د مبارزات کارگران در سراسر جهان!

دسـتـۀ هـشـت مـارچ زنـان افـغـانـسـتـان

اول می 2014 (1393)