گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس

گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ نمایش دیواری شبانه

گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه - پاریس

گزارشی از نمایش دیواري شبانه و تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه ـ پاریس

گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه میدان رپوبلیک - پاریس

گزارش آکسیون بمناسبت۲۵ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تورنتو

گزارش گردهم آیی به مناسبت روزمبارزه با خشونت علیه زنان - برمن

گزارش آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- دوسلدورف

زنان جهان برای پايان دادن به خشونت بر زنان متحد شويم! - بروکسل

گزارش تظاهرات بر علیه تحرکات و قوانین پناهجو ستیزانه - هامبورگ