زن در گرداب شريعت

تقدیم به مادرم. تقدیم به زنان محروم و ستم کشیده ی ایران، افغانستان و همه ی جوامعی که در آن، زنان به نام دین و سنت یا فرهنگ و نژاد از ستم مضاعف درد می کشند.
علت وجودی و محتوی کتاب: دهه ی ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) به سبب هایی دهه ی زنان و جوانان بود. در این زمان، اعتراضات اجتماعی با پيش گامی نسل جوان اروپا، زمين را زير پای پاسداران نظم کهنه ی سرمايه داری استعماری به لرزه در آورد.