حجاب اجباری و موقعیت‌های پیچیده زنان 

کدام اخلاق؟  لایه های آشکار و نهان یک نواربه یاد جانباختگان سال ۶۷

اسطوره ارگاسم مهبلی

چرا من فمینیست هستم؟ - گفتگوی تلویزیونی با سیمون دوبوار، سال ١٩٧٥

بیکاری گسترده زنان در شرایط تبعیض های مردسالارانه در بازار کار

!وجدان برای فروش، آدم برای فروش

شینا حالم بد تقصیر توست که

واکنش به تعرضات جنسی شب سال نو مسیحی در آلمان

این زنان مایملک ما هستند. دست درازی به آن ها قدغن

شماره چهل نشریه عصیان منتشر شد

باز هم طرح زن ستیزانه‌ی دیگری در مجلس ارتجاعی تصویب شد!