شعار جوانان زن و مرد در دانشگاه و خیابان‌ها در21‌دی‌98:

جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

شنبه 21 دی، تظاهرات اعتراضی که ابتدا در چند دانشگاه از جمله، امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف و... آغاز شد، سریعا به بیرون دانشگاه راه یافت و به سرعت مردم خصوصا جوانان زن و مرد به آن پیوستند. این اعتراضات مشت محکمی بود بر دهان خامنه ای و کل سران مرتجع که می‌خواستند از قاسم سلیمانی این مسئول کشتار مردم در ایران، عراق و... در ذهن توده‌های مردم، قهرمان سازی کنند.

بار دیگر شعار‌های ضد رژیم در دانشگاه و خیابان‌ها طنین افکند. " نابود باد جمهوری اسلامی"، "دیکتار سپاهی، داعش ما شمایید"، "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر"، " جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم"، " اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا"، " کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم"،" 1500 نفر، کشته آبان ما"، " حکومت سپاهی، نمی خوایم، نمی خوایم"، "غلط کردی ، خطا کردی" و... شعارها به خوبی نشان می دهد که جوانان زن و مرد، خصوصا جوانان مبارز و انقلابی، کشته شدگان آبان ماه که بخش بزرگی از آنان، جوانان زحمتکش بودند را به درستی به کشته شدگان سرنشین و خدمه هواپیما ربط داده و آن را نتیجه عمل کرد یک رژیم جنایت کار و سرکوبگر می دانند.

اعتراضات توده ای که از شنبه آغاز شد و به شهر‌های دیگر نیز رسیده در اعتراض به حمله موشکی به هواپیمای اوکرائینی بود. رژیم پس از سه روز دروغ پردازی، اعتراف کرد که مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراین و کشته شدن 176 نفر سرنشین و خدمه هواپیما را می پذیرد. جان مردم برای این رژیم هیچ ارزشی ندارد. تنها در خیزش آبان ماه بنابر گزارشات تا کنون بیش از 1500 نفر جان خود را در اثر شلیک به قلب و یا سر جوانان در خیابان ها و یا قتل در زندان ها در اثر شکنجه های وحشیانه، کشتن مردم در نیزارها، از دست داده اند. هنوز از سرنوشت بیش از ده هزار نفر از بازداشت شده گان خیزش آبان ماه خبری نیست.

تضادهای درونی رژیم افزایش یافته و هر یک از سران یکدیگر را برای سقوط هواپیمای اوکرائینی محکوم می کنند. اما این رژیم از زمان قدرت گیری تا کنون ثابت کرده است که برای حفظ نظام مبتنی بر ستم و استثمارش دست به هر جنایتی می زند.

تضادهای بنیادین مردم با رژیم هر روز عمق بیشتری می یابد. مردم خصوصا اکثریت جامعه که زیر خط فقر زندگی می کنند، جوانانی که هیج آینده‌ای در این جامعه ندارند، زنانی که زیر ستم و انقیاد یک رژیم تئوکراتیک قرار دارند، فعالین محیط زیست که برای نجات مردم و طبیعت نمی توانند فعالیت کنند، به درستی رژیم جمهوری اسلامی را آماج مبارزات خود قرار داده اند.

در شرایط کنونی، پیوند دانشجویان آگاه و انقلابی با مردم خصوصا جوانان تهیدست و زحمتکش و سازماندهی آنان، برای ادامه مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی رژیم، بیش از هر زمان دیگری، نقش تعیین کننده دارد. در این میان زنان پیشرو و مبارز، همان زنانی که در 8 مارس 57 علیه حجاب اجباری مبارزه کردند، همان زنانی که به مدت 40 سال علیه حجاب اجباری و سایر خشونت های دولتی مبارزه و مقاومت کردند، همان زنانی که در خیزش آبان ماه نقش مهمی را بر عهده داشتند، همان زنانی که دیروز در دانشگاه و خیابان ها شعار می دادند و در برخی صحنه‌ها با نیروهای سرکوبگر در زد و خورد بودند، می توانند با طرح شعارها و خواسته های زنان خصوصا ضدیت با حجاب اجباری در این اعتراضات به تیزتر کردن مبارزه و سازماندهی زنان خدمت نمایند. جای طرح شعارهایی در ضدیت با فاشیست‌های حاکم بر آمریکا در این اعتراضات خالی‌ست. طرح این گونه شعار‌ها مرز بین دوست و دشمن را تعیین کرده و این چنین به مبارزات سمت و سوی درست‌تری می دهد.

ما ضمن هم‌دردی با همه کشته شده‌گان خیزش آبانماه، کشته شده‌گان هواپیما اوکرائینی، مبارزه خود را همراه با مردم ستمدیده و نیروهای مبارز در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مقابله با هرگونه دخالت امپریالیسم آمریکا و شرکاء ادامه می دهیم.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران-افغانستان)

12 ژانویه 2020 برابر با 22  دی 1398

 

www.8mars.com

www.youtube.com/8marsorg

www.facebook.com/8marsorg