"علی نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد"

برگرفته از فیسبوک سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

مسیح علی‌نژاد با استفاده از موج عظیم نارضایتیِ یکی از تحتِ ستم‌ترین اقشار جامعه یعنی زنان از یک‌سو و محروم بودن‌شان از تشکلات رادیکال و انقلابی در ایران از دیگر سو، با حمایت‌های گسترده‌ی مالی و رسانه‌های امپریالیستی، در کنار بزرگ‌ترین دشمنان زنان نه‌ تنها در ایران بلکه در سراسر جهان قرار دارد. ایشان تلاش کرده است از جهش مبارزات زنان در برداشتن حجاب اجباری که بیان فشرده‌ای از‌‌41 سال مبارزه‌ و مقاومت زنان علیه رژیم جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان است، استفاده کند. وی از یک طرف تلاش دارد چهره‌ی کریه امپریالیست‌ها و در رأس آن آمریکا را بزک کند و از طرف دیگر نوکران امپریالیست‌ها را هم چون رضا پهلوی و در این روزها فرح پهلوی را به عنوان حامیان مبارزات زنان جا بزند! جالب توجه است که ایشان ویدئویی را برای نمایش دادن به فرح پهلوی تهیه کرده است که در آن، زنان مقابل کاخ سعد آباد حجاب شان را از سر بر می دارند!

اما واقعیت این است که در همین دو سال اخیر، صدها عکس و ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، تعداد وسیعی از زنان در خیابان‌ها، مساجد، اماکن مذهبی و خیزش‌ها و مبارزات گوناگون با برداشتن حجاب، قانون متحجر حجاب اجباری را به دست خود لغو کردند. زنان خیابان انقلاب نمونه بارز آن است که نه تنها در اعتراضات، خیابان‌ها و مراکز مذهبی در تهران بلکه در سراسر ایران به چنین کاری مبادرت کردند. بنابر این حجاب برداشتن نمایشی مقابل کاخ سعد آباد بیان واقعیت مبارزه زنان در طی ۴۱ سال و خصوصا در سال های اخیر نیست.

مسیح علی‌نژاد که تا همین چند وقت پیش خود را به زمین و زمان می کوبید که به زنان بقولاند که تنها راه، اصلاح رژیم جمهوری اسلامی است و بر علیه همه فعالین و تشکلات مبارز و انقلابی زنان که اولین قدم در راه آزادی و رهایی زنان را سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی می‌دانستند و می‌دانند، فحاشی می کرد، با خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ که مردم زحمتکش و محروم جامعه حکم سرنگونی جمهوری اسلامی را با صدایی رسا اعلام کردند، راهش را «عوض» کرد و مجیزگوی فاشیست های حاکم بر آمریکا هم چون پمپئو و سر سپردگان ایرانی‌اش شد.

در شرایط کنونی، در شرایطی که فقر، بیکاری، بی آیندگی، خالی شدن سفره‌های مردم محروم، تن‌فروشی، بی‌خانمانی، اعتیاد، گورخوابی و...... و هم زمان ابتلا به ویروس کرونا، میلیون‌ها توده محروم و ستمدیده را به مرز نابودی کشانده است و رژیم جمهوری اسلامی در سراشیب سرنگونی قراردارد، بسیاری از دارو دسته‌های فرصت طلب، سازشکار و مماشات‌گر هم‌چون علی‌نژادها را به بزک کردن رژیم پهلوی کشانده است. بی‌دلیل نیست که همه رسانه‌های فارسی زبان امپریالیستی هم چون من و تو، بی بی سی، ایران انترنشنال، صدای آمریکا و..... برنامه‌های متعددی را در باره زندگی رضاخان قلدر و پسرش اختصاص داده‌اند. با این تبلیغات می‌خواهند به مردم حقنه کنند که رژیم محمد رضا شاه، یعنی همان رژیمی که مردم به زیرش کشیدند، بهترین آلترناتیو پس از جمهوری اسلامی است!

دیدار مسیح علی‌نژاد با فرح پهلوی در این چارچوب و در این شرایط عینی قرار دارد. می‌خواهد فرح پهلوی را مدافع حقوق زنان جا بزند! می‌خواهد رژیم پهلوی را به عنوان رژیمی مدرن و طرفدار زنان جا بزند!

اما تاریخ استبدادی، تاریخ به بند کشیدن هزاران زندان سیاسی، تاریخ اعدام‌های وحشیانه مبارزین و انقلابیون، تاریخ اعمال قوانین ضد زن مبتنی بر اسلام بر زنان، تاریخ فقر و فلاکت میلیون‌ها نفر کارگر و زحمتکش، تاریخ درب و داغان کردن زندگی میلیون‌ها نفر از کشاورزان و آواره کردن‌اشان به اطراف شهرها بدون کار و آینده، تاریخ خفه کردن هر صدای آزادی‌خواهی، تاریخ به خون کشیدن مبارزات و خیزش‌های مردم را نمی‌توان از حیات ننگین رضاخان قلدر و فرزندش محمد رضا پهلوی جدا کرد.

اختلاف اصلی و اساسی ما با افرادی هم چون مسیح علی‌نژاد بر سر تعاریف از خشونت بر زنان و حجاب اجباری نیست، بلکه بر سر راه حل است. از نظر ما و بسیاری از فعالین مبارز و انقلابی زنان، راه حل برون رفت از ستم جنسیتی، طبقاتی است. زنان مبارز و انقلابی آماج اصلی مبارزات خود را متوجه‌ی نظام طبقاتی کرده و همواره بر این حقیقت پافشاری کرده‌اند که کسب مطالبات پایه‌ای زنان به عنوان اولین قدم در راه رهایی زنان تنها و تنها از طریق سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و با مرزبندی قاطع علیه همه امپریالیست‍‌های مردسالار که ستم بر زن یکی از ارکان اصلی سیستم ستم و استثمارشان را تشکیل می‌دهد، حاصل می‌شود و هر راه دیگری از جمله دخیل بستن به جناح‌هایی از رژیم جمهوری اسلامی یا به امپریالیست‌ها و نوکران‌شان هم چون رضا و فرح پهلوی به تولید و باز تولید همین مناسبات اسارت‌بار برای زنان و کل جامعه خواهد انجامید.

۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰

zan_dem_iran@hotmail.com

www.8mars.com

https://facebook.com/8Mars.org

https://t.me/hashtemars

www.youtube.com/8marsorg