حبس ابد حمید نوری یکی از جلادان قتل عام زندانیان سیاسی!

باید محکومیت نوری را به همه مردم ستمدیده، همان مردمی که فرزندان شان به دست جنایتکارانی چون رئیسی، نیری و... در «هیئت مرگ» و مزدوران و جلادانی هم چون حمید نوری در خدمت به هیئت مرگ اعدام شدند، به خانواده های جانباختگان به ویژه مادران دادخواه که نقش مهمی در افشای جنایات رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان خونین شصت و هفت برعهده داشتند، تبریک گفت.

تبریک به تشکلات و فعالین مبارز و رادیکال زن که در تمامی سال ها پس از قتل عام زندانیان سیاسی، این جنایت فراموش نشدنی و نه بخشودنی را افشا کردند و بر سر این حقیقت که زنان زندانی سیاسی هم به دلیل سیاسی بودن و هم به دلیل زن بودن مورد شکنجه های ویژه جنایتکاران قرار داشتند، پای فشردند و آن را افشا نمودند.

تبریک به همه سازمان ها، احزاب و فعالین مبارز و آزادیخواهی که در افشای قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان شصت و هفت توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در طی سال ها دخالت آگاهانه کردند و در پرده برداشتن از این جنایت سهم داشتند.

تبریک به همه دادخواهان، به همه کسانی که در محکومیت حمید نوری فعالیت کردند و نقش داشتند.

در تمامی سال های پس از قتل عام نسلی از بهترین و فداکارترین انسان ها به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، افشای سکوت رضایت مند قدرت های امپریالیستی و رسانه های فارسی زبان شان و همه دار و دسته های وابسته به امپریالیست ها نسبت به این قتل عام؛ در دستور کار نیروهای مبارز و انقلابی قرار داشت.

بسیاری از مادران دادخواه از میان ما رفته اند، اما پایداری، شجاعت و استقامتی که در تمامی سال ها با سختی های فراوان، خاوران ها را، همان گورستان هایی که مملو از گورهای دست جمعی بی نام و نشان از هزاران زندانی سیاسی است به عنوان سند جنایت جمهوری اسلامی، حفظ کردند، خود عامل مهم و تعیین کننده ای بودند که امروز فرد مزدور و جنایت کاری هم چون حمید نوری به حبس ابد محکوم شود.

محکوم شدن حمید نوری جنایتکار؛ تازه اول کار است و محاکمه رئیسی و تمامی جلادانی که مسبب قتل عام یک نسل مبارز و انقلابی،همان کسانی که سودای جامعه نوین عاری از ستم و استثمار را در سر می پرورانند، در دادگاه های مردمی توسط توده های ستمدیده در راه است.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢٣ تیر ١٤٠١ / ١٤ ژوئیه ٢٠٢٢

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org