گزارشی از برگزاری اول ماه می و آکسیون های هفتگی در لندن

گزارشی از برگزاری اول ماه می و آکسیون های هفتگی در لندن

اول ماه می

تظاهراتی از جانب نیرو ها و اتحادیه های کارگری اول ماه می روز همبستگی بین المللی کارگران در لندن برگزار شد. دراین تظاهرات فعالین سازمان زنان هشت مارس و کمیته جوانان همراه با سایر نیرو ها و تشکلات ایرانی نیز شرکت داشتند.

قبل از شروع تظاهرات اعلامیه های سازمان زنان هشت مارس « در حمایت از زنان جنگاور خیابانهای تهران» و« چرا زنان در صف مقدم مبارزه قرار دارند» در بین مردم شرکت کننده پخش گردید.

درمسیر راهپیمائی تلاش کردیم شعارهائی در دفاع از کارگران و زحمتکشان ایران را در بین مردم در خیابانهای لندن طرح کنیم . شعارهائی چون : « آزادی همه کارگران در زندان»،« سرنگون باد رزیم جمهوری اسلامی»، «آزادی زندانیان سیاسی»، « گرامی باد اول ماه می»، «زنده باد همبستگی بین المللی» و .... این تظاهرات پس از گذشتن از خیابانهای شلوغ شهر لندن در میدان ترافالگار به پایان رسید.

 

 

آکسیون هفتگی :

در ماه آپریل تلاش کردیم با برگزاری آکسیون اعتراضی خود به افشای هر چه بیشترجمهوری اسلامی بپردازیم. در این آکسیونها خواستهائی هم چون: نه به حجاب اجباری، نه به سنگسار، جدائی دین از دولت، نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم، آزادی زندانیان سیاسی، نه به اعدام، نه به شکنجه، و... طرح کردیم. و با قرار دادن نمایشکاه عکس که گوشه ای از جنایات نیروهای های سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه مردم را نشان می دهد و هم چنین با نصب پرچمی که روی آن نوشته شده است: سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی به جمع آوری امضا در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی به جلب افکار مترقی مردم کشورهای مختلف پرداختیم.

صد ها اعلامیه در مورد جنبش مردم، موقعیت زنان ایران، چرا زنان در مبارزات اخیر در صف مقدم مبارزه قرار دارند، مسئله زندانیان سیاسی، چرا مردم ایران خواهان سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی هستند و.... در بین مردمی که خواهان اطلاعات بیشتری بودند پخش شد.

 

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

3 ماه می 2010

www.8mars.com                    zan_dem_iran@hotmail.com