پیام نوال السعداوی

در سال ۲۰۰۶ به راهپیمایی ۵ روزه

«کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات اسلامی علیه زنان در ایران»

«من از صمیم قلب از مبارزه شما دفاع می کنم.

ما درگیر نبرد مشترکی هستیم علیه قدرت های نواستعماری خارجی و دیکتارتورهای داخلی و سرکوب دولتی و این علاوه بر مبارزه ای است که علیه ضوابط و روابط ستمگرانه خانوادگی به پیش می بریم.

ما تحت یک سیستم طبقاتی پدر/مردسالار محلی و جهانی زندگی می کنیم و لازم است که همگی، زن و مرد، تلاش های مان را هم سو کنیم تا به تمام اشکال استثمار و تبعیض پایان دهیم».

نشریه هشت مارس شماره ۵۳

ژوئن ۲۰۲۱/ خرداد ۱۴۰۰