گزارش روز جهانی زن - آمستردام

گزارش مراسم روز زن در شهر برمن

گزارش از مراسم روز جهانی زن - سیند کلود

گزارش تظاهرات روز جهانی زن- برلین

گزارش مراسم روز جهانی زن - فرانکفورت

گزارشی کوتاه از مراسم روز جهانی زن- لمانز

گزارش از دو مراسم در روز جهانی زن - لندن

گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در لندن

در تمام طول تظاهرات تلاش شد که با سخنرانی های کوتاه بر این نکته تاکید شود که دستاوردهای خیزش انقلابی زنان در چند ماه گذشته در ایران و مبارزات زنان در افغانستان، متعلق به همه زنان در سراسر جهان است. تلاش شد شعار «زن زندگی آزادی»، «زن انقلاب رهایی»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر طالبان» و... را فراگیر کنیم.

گزارشی کوتاه از شرکت در تظاهرات و میتنگ اتحادیه های گارگری - لندن

این برنامه در لندن در مقابل پارلمان برگزار شد. برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه فعالین و نیروهای چپ از ایران نقش مهمی را بر عهده داشتند.

گزارشی از آکسیون‌های مشترک سراسری در حمایت از قیام ایران- برمن

در روز ۲۱ ژانویه: علیه سرکوب و برای مقاومت