مردم افغانستان متاع گندیده و متعفن آمریکائی- پاکستانی به نام طالبان را تحمل نخواهند کرد!

ما زنان برده نمی‌شویم!

طالبان اهداف بشدت زن ستیزانه‌شان را ترک نکردند، بلکه با شدت بیشتر در مناطق تحت حاکمیت‌شان ادامه دادند.

فریاد «نهِ» زنان به حکومت طالبان

ما جمعی از زنان افغانستان از سیاست طالبان و حکومت تروریست و زن ستیز که هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیست معترضیم و به هیچ وجه رضایت نمی‌دهیم زن‌ها را از جامعه دور کنند.

صدای زنان افغانستان علیه طالبان در سراسر جهان باشیم!

تجربه بیست سال گذشته به زنان افغانستان آموخت که برای تحقق خواسته های خود نباید نه به دول امپریالیستی متکی باشند و نه به انواع و اقسام نیروهای بنیادگرا اسلامی، چه آنانی که در قدرت اند و چه آنانی که در حال جنگ برای رسیدن به قدرت هستند.

گزارشی از اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان

در طول بیست سال حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی افغانستان، خشونت و ستم بر زن هم چنان و گسترده ادامه داشت. متاسفانه جنبش مستقل زنان که در رهبری آن زنان رادیکال و انقلابی قرار داشته باشند، هنوز شکل نگرفته است.

افزایش قتل ناموسی در افغانستان

دلیل تشدید ستم بر زن را در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان بروشنی، دیده می‌توانیم. قانون این دولت قتل ناموسی را مجاز می‌داند تا به این وسیله نقش اجتماعی زنان را تضعیف نموده و آن‌ها را بی‌ارزش و خوار نماید. و هرگاه زنی از دساتیر و قواعد دولت ارتجاعی سرپیچی نماید تحت نام حفاظت از ناموس وی را به قتل برساند.

سياست راسيستی جمهوری اسلامی ايران نسبت به پناه جويان و مهاجرين افغانستانی!

جمهوری منحط اسلامی ایران همواره حملات راسیستی سازمان یافته‌ای را علیه پناهنده‌ها بکار می‌برد که در راس آن‌ها دستگیری و اخراج قرار دارد.

یک قطره آب بیاور که سوختم!

آیا سپاه پاسداران و دولت ایران اجازه دارند افغانان را بخاطر داخل شدن در سرحد کشورشان به قتل برسانند؟