اعلام «تعطیلی » گشت ارشاد، زیر فشار مبارزات زنان!

این حقیقتی انکار ناپذیر است که چهل و سه سال مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد و کوتاه نیامدن از این مبارزه، عامل اصلی اعلام «تعطیل» شدن گشت ارشاد توسط محمد جعفر منتظری دادستان جمهوری اسلامی است.

زنان از همان هفته های اول قدرت گیری جمهوری اسلامی از طریق مبارزات شان علیه حجاب اجباری در ۸ مارس ۵۷  بذری در دل جامعه کاشتند که با ادامه یابی نسل به نسل زنان و مبارزه و مقاومتشان به اشکال گوناگون علیه حجاب اجباری، بذر کاشته شده توسط زنان سال ۵۷، آبیاری شد و با تغییر شرایط عینی جامعه در مقطع دی ۹۶، شکوفه داد. عطر و بوی خوش این شکوفه با لغو حجاب اجباری در بلندای سکوی خیابان انقلاب و زنان خیابان انقلاب، در کل جامعه پیچید. اما شکوفه ها خیلی سریع به باغی پر گل در قیام ژینا با لغو حجاب اجباری و آتش زدن آن به طور توده ای و گسترده، بدل شد. باغ پر گلی که باعث دمیدن هوای تازه و رستن گل های تازه شد. گل هایی هم چون نیکا، حدیث، مینو، غزاله، حنانه، مهسا، سارینا و ده ها گلی که جان عزیزشان را برای آبیاری و حفظ  این باغ پرگل نثار کردند.

اگر چه این مانور کلامی جمهوری اسلامی، برای الغای تلویحی یک "عقب نشینی" یا "رفرم"، به هیچ عنوان به معنای تصمیم نظام برای پایان دادن به سرکوب زنان و ختم حجاب اجباری نیست. دستگاه سرکوب زنان هرگز از جانب رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی تعطیل نمی شود، ولی بدون شک اتخاذ راهکاری مثل "اعلام تعطیلی گشت ارشاد"، نشانگر وحشت رژیم از قدرت مبارزاتی زنان است. باید در نظر داشت که همواره تاریخ مبارزات مردم در سراسر جهان به طور کل و تاریخ مبارزات زنان به طور خاص نشان داده است که زن ستیزان در اثر مبارزات زنان و ادامه یابی آن عقب نشینی هایی را برای منحرف کردن مبارزات انجام می دهند و این اعلام «تعطیلی» گشت سرکوب زنان هم یکی از این عقب نشینی ها است.

درست است که گشت ارشاد «تعطیل» اعلام شد، اما مبارزه ما زنان علیه حجاب اجباری، مبارزه علیه کل نظام زن ستیز بوده است و نه یکی از ارگان های سرکوب این رژیم به نام گشت ارشاد.

آن چه را که باید تاکید کرد این است که شکست اصلی و تعیین کننده، شکستن و خرد و خمیر کردن تمام برج و باروی این رژیم زن ستیز و ضد مردمی، ستمگر و استثمارگر است که باید به دست توانای ما زنان و همه ستمدیده گان جامعه انجام گیرد. خیزش انقلابی مان در این راستا در حرکت است.

۱۳ آذر ۱۴۰۱/ ۴ دسامبر ۲۰۲۲

برگرفته از فیسبوک هشت مارس