از کارزار سه روز‌ه‌ی "ضد انتخابات جمهوری اسلامی" حمایت می کنیم

در اعتراض به نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازمان زنان هشت مارش (ایران- افغانستان) کارزار سه روزه ای را در بروکسل- بلژیک تدارک دیده است. ما از این اقدام پشتیبانی می کنیم و به سهم خویش برای پربار شدن هر چه بیشتر این کارزار می کوشیم. 

انتخابات پیش رو، حتی با معیار های کاملا ضد دموکراتیک رایج در جمهوری اسلامی، یکی از مضحک ترین و مسخره ترین نمایش انتخاباتی در این رژیم است. رژِیم اسلامی قصد دارد در فضایی به شدت پادگانی وامنیتی با گزینش رئیس جمهموری کاملا مطیع ولایت فقیه و سپاه پاسداران، به صفوف و قدرت سرکوب خود انسجام بخشد تا بلکه بتواند فضای سیاسی در ایران را از آنچه هست نیز خفقان آورتر و بسته تر کند.

 اگر در بعضی از انتخابات ضد دموکراتیک قبلی، بین نامزد هایی که همگی انها به این رژیم ضد انسانی و در راس آن به ولایت فقیه  التزام داشتند، رقابتی نیز وجود داشت و مردمی که در انتخابات شرکت می کردند، می توانستند بین بد و بد تر!، یکی را برگزینند، نمایش انتخاباتی کنونی حتی از این خاصیت نیز برخوردار نیست. رقابت میان هشت  نامزدی است که  همگی مطیع بی چون و چرا و سر سپرده ولی فقیه اند و ایفای نقشی حتی پست تر از تدارکات چی را نیز به جان، منت گذارند.

رد صلاحیت هاشمی رفسجانی این معمار جمهموری اسلامی و نماد چپاول، سرکوب، توطئه، ترور و جنایت این نظام، نشان می دهد که رژِیم حتی از برگزاری انتخابات رقابتی بین کار به دستان درجه اول خویش نیز به خاطر ریسک بروز اعتراضات و خیزش مردم می هراسد.  طیف های گوناگون اصلاح طلبان که با ورود رفسنجانی به صحنه انتخابات، با شوق و اشتیاق به حمایت از او بر خاسته بودند و همه را نیز  فرا می خواندند تا به ان کارناوال پر هلهله  و فریبکارانه به پیوندند، اکنون با رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان، مایوس شد ه اند و زهر یاس در فضای سیاسی می پراکنند. این ها حق دارند که مایوس شوند؛ آخرین تخته پاره ی نجات پرژوه اصلاحات، ازدست رس خارج شده و چشم اندازه اصلاح رژیم، و به همراه ان، اینده  خود این پروژه، کاملا تیره و تاریک است.  امید های واهی، سر انجام به یاس منتهی می شوند.

اما آینده خود حکومت اسلامی  نیز روشن تر از پروژه شکست خورده اصلاحات نیست. رژِیمی که ٣۴ سال بعد از بروی کار آمدنش در هراس از خارج شدن اوضاع از کنترل، مجبور می شود درهای نمایش انتخاباتی خود را حتی  به روی وفادارترین کارگزاران خود نیز ببندد، نشان می دهد که بی آینده است . نشان می دهد که در بحران مزمن به سر می برد.  ما در یأس اصلاح طلبان شریک نیستیم، همچنان که هیچگاه در توهم انان به اصلاح رژیم نیز شریک نبوده ایم و ان را فریبکارانه و در خدمت بقا رژیم می دانستیم .

 پیش شرط حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، پیش شرط  آزادی، رفاه و زندگی شایسته انسان، سرنگونی این رژیم سرکوب گر و ضد انسانی بدست مردم است.  ما انتخابات رژیم با و یا بدون حضور اصلاح طلبان را نمایش مضحک، منزجر کننده و توهین اشکار به جایگاه انسان می دانیم و به ان معترضیم . ما از کار زار سه روزه ی سازمان زنان هشت مارش استقبال می کنیم و از همه مدافعان ازادی، کرامت انسانی و برابری حقوقی زنان با و مردان در تمام عرصه های اجتماعی  ، در خواست می کنیم که از این کارزار حمایت کنند .

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران

25 می 2013

کارزار ضد انتخاب جمهوری اسلامی

زمان و مکان کارزار مرکزی :

12 و 13 و 14 ژوئن 2013- کارزار مرکزی سه روز کامل در بروکسل

برای اطلاعات بیشتر می تواند با ایمیل و شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

Email: karzar.zede.entekhabat@gmail.com

Zan_dem_iran@hotmail.com

Mobile: 0032486484365