پیش بسوی هر چه با شکوه تربرگزار کردن قیام 22 بهمن برای

پیش بسوی هر چه با شکوه تر برگزار کردن قیام 22 بهمن برای

سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!

در سی و یک سال پیش در 22 بهمن 57  مردم ایران پس از یک سال تظاهراتهای خیابانی با حمله به مراکز دولتی، شهربانیها؛ مراکز انتظامی و مصادره اسلحه ها قیام پر شکوه  22 بهمن را در تاریخ ایران ثبت کردند. ولی ماشین دولتی شاه بطور کامل خرد نشد و طی توافقاتی که بین خمینی و نیروهای امپریالیستی در کنفرانس گوادلو  بوقوع پیوست ماشین دولتی به نیروهای تازه بقدرت رسیده خمینی واگذار گردید.و به این ترتیب ثمره فداکاریها و جان بازیهای مردم بوسیله مرتجعین اسلامی دزدیده شد.هر چند مبارزات مردم برای دفاع از انقلاب برعلیه جمهوری اسلامی ادامه یافت و لی انسان خواران جمهوری اسلامی برای بقای خود ازهیچ جنایت و کشتاری فرو گذار نکردند. آنها با حمله به زنان قوانین قرون وسطایی و ضد زن حکومت اسلامی خود را بنیان گذاری کردند. سپس با بخون کشیدن اعتصابات کارگری ؛ حمله به دفاتر روزنامه های انقلابی ؛ لشگرکشی به کردستان و قلع وقمع کردن هر صدای آزادیخواهی توانستند نوزاد انقلاب 57 را در سالهای اولیه تولد مثله مثله کنند.

اکنون مردم ایران بویژه زنان پس از هفت ماه مبارزات خونین و جنگ وگریز با اوباشان و ارازل بسیجی و نیروهای انتظامی مرگ را به سخره میگیرند. آنها مصمم تر از پیش فریاد " مرگ بر جمهوری اسلامی " سر میدهند. این فریاد سرخ ندا سلطانی مقدم سمبل آزادی زن ایران است این فریاد هزاران زن و مرد آزادخواه  است که سینه به سینه مرتجعین مسلح اسلامی جانبازی میکنند .  مردم خشمگین با کینه عمیق از سی سال اسارت و بندگی اکنون در روز 22 بهمن 88 تمام مراکز دولتی و نظامی رژیم را نشانه میرود تا برای همیشه این جرثومه کثیف دوره توحش و بربریت را به گورستان تاریخ سپارد  و حکومتی را بنا نهند نه تنها زن و مرد بطور کامل برابرند بلکه نوید دنیای دیگری را برای تمام انسانها شریف و آزاده جهان میدهد دنیایی بدون ستم جنسی – طبقاتی – نژادی .  

ما سازمان زنان هشت مارس در شهر تورنتو، روز 22 بهمن  ساعت 5 – 7  در  میدان مل لستمن گرد هم میاییم تا  باشد هرچه کسترده تر با مبارزات مردم ایران جهت سرنگونی رژیم زن ستیز اسلامی همگام شویم.

زمان: پنچشنبه 11فوریه  – ساعت 5 تا 7 بعد ازظهر

مکا ن: میدان مل لستمن، خيابان يانگ

 

زنده باد مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

 

سازمان زنان هشت مارس – تورتنو              

   2010 -05- فوریه