سازمان زنان هشت مارس برگزار میکند:

 

ریحانه را از چنگال سیستم قضایی واپسگرای ضد زن جمهوری اسلامی نجات دهیم

 

 زنان و مردان آزادیخواه

اکنون ریحانه جباری در پای چوبه های دارمنتظر ایستاده است . اعتراض به سیستم قضایی و احکام قرون وسطایی ضد زن جمهوری اسلامی همچون قصاص برای نجات جان ریحانه وظیفه هر انسان آزادیخواه و برابری طلب است.

 بما بپیوندید:

 تا هر چه رساترخشم و نفرت خود را از این قوانین عصر جاهلیت نشان دهیم و فریاد حق خواهی ریحانه و هزاران زنی که در ایران زیر قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی زندگی میکنند را بگوش جهانیان برسانیم.

زمان : شنبه ، 11 اکتبر – ساعت 4 بعداز ظهر

مکان: میدان ملس مند

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان ) - واحد کانادا

اگر من جای اولیای دم مقتول بودم، می دانستم که با تقاضای حکم اعدام کبری در حقیقت در حال تائید قتل هزاران انسانی هستم که از بدو قدرت گیری جمهوری اسلامی توسط قانون قصاص، سنگسار، مرتد و کافر جان خود را از دست داده اند، در حال تائید قانونی هستم که هزاران انسان فقیر و رنجدیده به جرم دزدی لقمه نانی دست و پای شان قطع و چشم شان از کاسه بیرون آمده و انگشتان دست و پای خود را از دست داده اند، یعنی در مظان نفرت و انزجار میلیونها مردم جهان هستم میلیونها مردمی که به طرق مختلف این قوانین دوران بربر