دعوت به آکسیون "روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان"

دعوت به آکسیون "روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان"

 

25 نوامبر روز فریاد خشم و نفرت میلیونها زنی است که لحظه، لحظه ی زندگی شان با انواع مختلف خشونتهای خانگی ؛اجتماعی؛ دولتی پاره پاره و نابود میشود.

بما بپیوندید تا  فریاد هزاران زنی باشیم که قربانی قتلهای ناموسی شدند، سنگسار شدند و یا بعد از تجاوز، اعدام شدند. فریاد هزاران زنی باشیم که توهین و تحقیر و ضرب و شتم  روزمره، خواست زندگی را در آنها کشته، دست به خود سوزی و خودکشی میزنند.فریاد صدها زنی باشیم که قربانی اسیدپاشی های جمهوری اسلامی میشوند...

سازمان زنان 8 مارس به همراه دیگر تشکلات مترقی از ملیت های مختلف، در آکسیون روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان شرکت کرده و از تمامی زنان و مردان آزادیخواه و مترقی دعوت می کنیم در این روز، هم صدا با هم در خیابان ها خشم و نفرت خود را بر علیه کلیۀ اشکال مختلف خشونت و ستم جنیستی برزنان، فریاد کنیم.

 

بیایید دست در دست هم چنان مبارزه ی آگاهانه ای را علیه ستم برزن سازمان دهیم که بنیان ظلم و ستم و نابرابری را از ریشه براندازد و چهره جهان را بکل دگرگون سازد و جهانی بنا کنیم که همه انسانها از هر نوع و نژاد و جنسیت؛ همراه، همدل، یار و یاورهم باشند.

 

زمان آکسیون: سه شنبه 25 نوامبر؛ ساعت 12:00 ظهر


مکان آکسیون: انتهای شمالی پارک جورج هیزلوپ؛ در خیابان چالز – بین خیابان یانگ و چرچ

 

 

سازمان زنان هشت مارس(ایران – افغانستان)- کانادا