اگر از سى ويك سال تحميل قوانين زن ستيز اسلامى بر زنان به خشم آمده

اگر از سى ويك سال تحميل قوانين زن ستيز اسلامى بر زنان به خشم آمده !
اگر از سى و يك سال حکومت ظلم و استبداد مذهبى به تنگ آمده ايد!
اگر قلبتان از به زمين افتادن گلهائى چون ندا، ترانه و.. به درد آمده است!
اگر از نابرابرى و ستم جنسيتى عليه زنان نفرت داريد!
اگر از هر شکلى از مردسالارى بيزاريد!


به راهپیمائى ما به مناسبت روز جهانى زن در دفاع از مبارزات زنان عليه جمهورى زن ستيز اسلامى در 7 مارس 2010 به بپيونديد!


سخنرانی : برنامه هنری

پيام سازمان زنان هشت مارس موسيقی زنده
پيام همبستگی گروهها و سازمانهای حمايت کننده آواز خوانى
شعر خوانی


زمان : 7 مارس 2010 ساعت 13:00-16:00
مکان: ميدان مل لستمن


حمايت کنندگان :
- شورای پشتيبانی از مبارزات مردم ايران
- جمعی از فعالين جنبش زنان در تورنتو
- آزادی و دمکراسی برای ايران
- نشريه روشنگری
- نشريه ندای مردم
- گروه فايت بک
- گروه بيسيک


سازمان زنان 8 مارس (ايران-افغانستان) - کانادا


  
www.8mars.com   /  zan_dem_iran@hotmail.com

تلفن تماس برای اطلاع بيشتر:4169512498