فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه اسیدپاشی

فراخوان دعوت به آکسیون علیه

 اسید پاشی به زنان در ایران

 

رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران طی اقدامات ننگین اسید پاشی اخیر بار دیگر با زنان اعلام جنگی خونین نمود. بر کسی پوشیده نیست که هر چند حجاب زنان و فرودستی او همواره مهم ترین رکن ایدئولوژیک سیاسی نظام جمهوری اسلامی بوده است اما گذشت بیش از 35 سال فشار و سرکوب سیستماتیک این رژیم بر زنان هنوز نتوانسته است زنان را به تبعیت از این قانون ارتجاعی مردسالارانه درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی امروز با وجود اعمال زن ستیزانه ترین قوانین و مجازات ها از سنگسار گرفته تا طرح های صیانت از حریم عفاف و حجاب، افزایش جمعیت، تا طرح اخیر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در راستای به قول خودشان استفاده از "نیروی قهر" و اسید پاشی بر زنان، هنوز در مقابل مقاومت زنان به زانو درافتاده است. زنانی که پتانسیل شورش گری و طغیان انفجاری شان ستون فقرات این رژیم ارتجاعی را به لرزه درآورده است و از این روست که برای حفظ خود دست به وحشیانه ترین سرکوب ها می زند تا بتواند با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب نیمی از جامعه کنترل تمام جامعه را در دست بگیرد. هر چند اعتراضات گسترده زنان و مردان نشان داد که در برابر سیاست های ددمنشانه ی این رژیم تسلیم نخواهند شد.

از این رو سازمان زنان 8 مارس در لندن در نظر دارد آکسیونی را در راستای محکوم کردن این اقدام وحشیانه و افشای تضاد خصمانه و حل نشدنی رژیم اسلامی ایران با زنان بر گزار کند و از عموم آزادی خواهان و نیروهای مترقی دعوت می کند که به این آکسیون اعتراضی بپیوندند تا بار دیگر فریاد برآوریم که معیار آزادی جامعه آزادی زنان است. فریاد برآوریم که فرودستی زن فرودستی بشریت است. فریاد برآوریم که بدن زن متعلق به خود او و پوشش زن انتخاب برحق اوست...فریاد برآوریم که اعدام ریحانه و ریحانه ها محکوم است و سیستم قضایی ضد زن اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهیم سپرد. این که ما خواهان مجازاتی شدید برای عاملین این جنایات هستیم و این مجازات چیزی جز سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی ایران نیست.

 

زمان: شنبه 1 نوامبر 2014 از ساعت11 تا 1

مکان: میدان ترافالگار، مقابل نشنال گالری

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

اکتبر 2014

www.8mars.com