فراخوان

فراخوان کميته زنان عليه خشونت

خطاب به فعالين زنان و زنان تحت ستم

در روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان 25 نوامبر بار ديگر احساسات خود را بر ضد بی عدالتی  و خشونت عليه زنان بروز می دهيم. چرا که زنان همچنان در مقام  دوم قرار می گيرند و خشونت اساس جامعه مردسالاری است.

شما خشونت را به مانند هر زن ديگر تجربه کرده ايد. شماری از زنان آنرا در محيط خانواده به طور فيزيکی  تجربه کرده اند و شمار ديگر از لحاظ روحی تحت فشار قرار گرفته اند. به واسطه اين فشارها تفکرات، بدن و هويت ما حبس گشته است.

 هر ساله هزاران زن مورد تجاوز قرار می گيرند. اين زنان خود را بسان زندگان مرده می شناسند. 

 در جريان جنگ های امپرياليستی به زنان (به بدن آنها) به چشم غنائم جنگی و به مانند سرزمين های اشغالی نگريسته می شود. زنان به وسيله  بازجو مورد تجاوز يا حتک حرمت بدنی قرار می گيرند. و زنی که مورد تجاوز قرار گرفته دوباره در خانواده به عنوان مجرم مجازات می شود.

هر 6 دقيقه يک زن در گوشه ای از جهان مورد تجاوز قرار می گيرد. روزانه دهها زن در خاور ميانه توسط اشغالگران مورد حمله و تجاوز جنسی  قرار می گيرند. دهها زن ربوده می شوند و مورد تجاوز قرار گرفته و وادار به خودفروشی می شوند.

هر روز دهها زن مورد تجاوز قرار گرفته، توسط خانواده هايشان  کشته يا وادار به خودکشی می شوند.

خشونت در خانواده دليل اصلی نقص عضو و مرگ و مير زنان است.

بر اساس آمار اداره پليس پانصد هزار زن در هلند مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته اند.

بياييد دست در دست هم  در روز جهانی مبارزه  با خشونت برعليه زنان  و تمامی اشکال خشونت را محکوم کنيم   محافظه کاری را مردود اعلام کنيم.

 برگزار کنندگان:

ATIK-Yeni Kadın

Internationale Vrije Vrouwen

Veksav Sosyalist Kadın Komitesi

8 March Women’s Organization (Iranian-Afghanistan)-Holland

25 نوامبر2006