چوبه‎های دار مرتجعین زن‎ستیز اسلامی را در هم شکنیم

آکسیون اعتراضی

چوبههای دار مرتجعین زنستیز جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

 
 

 

 

 

 


جمهوری اسلامی از بدو قدرتگیری، زنان را برده بردگان کرده است.31 سال است که حکومت دینی استفاده از شکنجه و تجاوز و اعدام کنترل زنان را قانونی کرده است. سرکوب عریان زنان اهرمیست در دست جمهوری اسلامی برای کنترل امنیتی جامعه و رام  و مطیع کردن مردم.

جنایتکاران جمهوری اسلامی میخواهند با گسترش ابعاد سرکوب جلوی مرگ محتوم خود را بگیرند!

می خواهند با اعدامهای وسیع ترس و وحشت بر دل مردمی بیفکنند که در مبارزات یک سال گذشته بهطور روشنی حکم مخالفت قاطع خود را علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه و در زندانهای مخوف و قرون وسطائی اسلامی فریاد زدند!

امروز مردم جهان، مردم ایران، همه انسانهای آزادیخواه و مترقی وهمه وجدانهای بیدار در مقابل جنایات جمهوری اسلامی که میرود ابعاد فاجعه بار به خود گیرد مسئولند. زنجیره خشونت و سرکوب رژیم اسلامی باید هر چه زود تر درهم شکسته شود. برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، سکینه محمدی آشتیانی، مریم قربانزاده، آذر باقری، کبری بابایی و هم چنین صدها زندانی سیاسی باید بتوانیم با اعتراض و سازماندهی اعتراضات جلوی قتل تک تک این انسانها را بگیریم.

به صف ما به پیوندید تا حمایت خود را از میلیون ها زن و مردی که برای رهائی خود علیه رژیم ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، اعلام کنیم.

به صف ما بپیو ندید تا همراهی خود را با میلیونها زنی که بر علیه آپارتاید جنسی و برای رهائی خود در صف مقدم مبارزه علیه رژیم زن ستیز قرار گرفته اند، نشان دهیم.

به صف ما بپیوندید تا برای آزادی هزاران زندانی سیاسی که در سیاهچالهای قرون وسطائی ارتجاع اسلامی قرار دارند، مبارزه کنیم.

سرنگونی جمهوری اسلامی

جمعه 27 اوت 2010

از ساعت  15:00 تا 17:00 بعد ازظهر

دن هاگ  Het plein -Den Haag (پارلمان هلند)

Binnenhof 20

2500 EA Den Haag

همراه با بخش اعلامیه، موزیک و نمایشگاه عکس برگزار می گردد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ـ هلند

 جهت اطلاعات بیشتر: 0634201833

 8marchnl@gmail.com / www.8mars.com