دعوت به گردهمایی به مناسبت

 

یادمان شانزدهمین سالگرد قتل عام

زندانیان سیاسی در سال 67

 

DSCI0015-3

 

 

در تابستان سال 67، بدستور مستقیم خمینی کشتار زندانیان سياسی بوقوع پيوست. زندانیان سياسی را در دادگاهايی که فقط چند دقيقه طول می کشيد، محاکمه نموده و بيش از 15 هزار نفر از آن عزيزان را اعدام نمودند.

در شانزدهمین سالگرد این کشتار خونین و بیاد این جانباختگان راه آزادی و انسانیت و برای تجدید عهد با آنان، گرد هم آئیم.

 

 

(Groningen خرونینگن (                       :مکان

                                                

(Grote markt)         بازار بزرگ            آدرس:

                           

زمان :                شنبه 25 سپتامبر۲۰۰۴ از ساعت 16 تا  18

 

www.8mars.com

 

  مکاتبه نمائيد.  Frida888@hotmail.com برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ايمیل  

 

سازمان زنان ٨ مارس (ایرانی- افغانستانی) واحد هلند