اول ماه مه روز جهانی کارگر است. روز همبستگی کارگران در سراسر جهان است.

از مبارزات به حق کارگران شرکت واحد دفاع کنيم!

اعتصاب عادلانه کارگران شرکت واحد برای آزادی دوستان اسير خود و برای حق تشکيل سنديکا با يورش وحشيانه جمهوری اسلامی روبرو شد.

جمهوری اسلامی به ضرب و شتم وحشيانه و دستگيری کارگران اعتصابی اکتفا نکرد، به خانه های آنان ريخته و برای زير فشار گذاشتن شان، همسران و فرزندان برخی از کارگران را به گروگان برده است.  اين رسم و روش ارتجاعيون است که زنان را غنيمت جنگی می دانند و تهاجم به زنان را بخشی از زرادخانه جنگی خود.  به گروگان گرفتن خانواده های مبارزين برای در هم شکستن روحيه آنان حربه ايست که جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسيدن به کار گرفته است. اين عملکرد وحشيانه بايد وسيعا و در برابر جهانيان افشا شود.

حملات جمهوری اسلامی به زنان مولفه مهمی از حملات جمهوری اسلامی به تمام زحمتکشان و ستمديدگان جامعه است از همين رو مبارزه با جمهوری اسلامی بدون شرکت فعال و آگاهانه زنان به پيروزی نخواهد رسيد. ما در عين دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد برای خواسته هايشان و آزادی کارگران دربند و محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه و زن ستيزانه جمهوری اسلامی عليه آنان و خانواده هايشان، کارگران مبارز شرکت واحد را فرا می خوانيم تا با دفاع از راهپيمائی بزرگ زنان برای لغو قوانين ضد زن در ايران به مناسبت هشت مارس 2006، پيوند مبارزات خود با مبارزات زنان را به نمايش بگذارند.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی-افغانستانی) 11 بهمن 1384

مه ۲۰۰۵