فراخوان 25 نوامبر2016 در هلند

فراخوان 25 نوامبر2016 در هلند

 این جهان مملو از خشونت علیه زنان دیگر قابل تحمل نیست!

خشونت علیه زنان مرز، ملیت، مذهب و نژادی نمی شناسد.

در جهانی که سیطره ی سیستمِ پدر/مردسالار سرمایه داری حاکم است، ستم بر زن به اشکال مختلف توجیه می شود.  قتلِ ناموسی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به عنوان نسبیت فرهنگی و در کشورهای «جهان سوم» تحت نام دفاع از غیرت و آبروی خانواده به خورد مردم داده میشود. خشونت خانگی به یک بیلیون زن در جهان تحت عنوان امرِ "خصوصی" و خانوادگی نادیده گرفته میشود. در برابر تجارت میلیونها زن و کودک که دزدیده شده و یا فریب میخورند و به بازار برده گی جنسی فروخته میشوند، مدیای جهان سکوت میکنند. خشونت، تحقیر و توهین، تجاوز و تجاوز گروهی به زنان در پورنوگرافی به عنوان آزادی بیان، به مثابه ی عرصه ای از آزادی زنان از قیود سنتی به جامعه معرفی میشود. این موضوع را که در بخش هایی از جهان زنان در حجاب، برقع و پوشش اسلامی زندانی شده اند و یا به شکل تودهای «ختنه» یعنی ناقص سازی جنسی میشوند به عنوان فرهنگ این جوامع معرفی میکنند... همه این خشونتها ریشه در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان دارد که به همه ی زنان و مردم حاکمیت میکند.

زنان برای از بین بردن هر شکلی از خشونت علیه زنان با هر دو نظام پوسیده امپریالیسم و ارتجاعی روبرو هستند.

 

فعالین و دوستداران سازمان زنان هشت مارس واحد هلند به همراه کمیته «به خشونت علیه زنان پایان دهید!» متشکل از سازمانها و تشکلات زنان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان آکسیون در شهر روتردام برگزار خواهند کرد و ادامه برنامه جلسه بحث و گفتگو در سالن می باشد.

 

زنان و مردان: آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال؛ این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

زمان: جمعه 25نوامبر2016

ساعت و محل تجمع ۱8:30در شهر روتردام: Binnenwegplein

شروع راهپیمایی ساعت ۱9:00از مرکز شهر به سمت سالن جلسه  

 آدرس مکان جلسه:

Gebouw De Heuvel Grote Kerkplein 5, Rotterdam 19.30 uur

 

جهت اطلاعات بیشتر با دو ایمیل زیر لطفا با ما تماس بگیرید. کمیته برگزار کننده «به خشونت علیه زنان پایان دهید.»

info@werelvrouwenconferentie.nl

Tel: 06-24147710/06-20390233

8marchnl@gmail.com

 لینک فراخوان کمیته برگزارکننده به زبان هلندی:

Tekstvak: http://www.8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/Pamflet25november201614nov2016.pdf
 

 


سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- هلند  15 نوامبر 2016