هشت مارس روز اتحاد؛ همبستگی و صف‌آرائی‌ مبارزات جهانی زنان!

هشت مارس روز اتحاد؛ همبستگی و صف‌آرائی‌ مبارزات جهانی زنان!

آزادی زنان معیار آزادی جامعه است!

 

زنان آگاه و مبارز 8 مارس روز همبستگی بین المللی زنان در سراسر جهان؛ برای تحقق آزادی و رهایی شان به خیابان می آیند.

 و با مبارزات خود علیه زنجیرهای هزاران ساله‌ی ستم نظام طبقاتی و سرمایه داری مراسم روز زن را گرامی می دارند.

Download (2)

 

تشدید فرودستی زنان؛ تحت حاکمیت نظام سرمایه‌داری و ارتجاعی در سراسر جهان هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.

حاکمیت این نظام؛ زنان را از کشورهای «مدرن» تا کشورهای تحت سلطه جهان، تحت اشکال خشونت‌ها و تبعیض جنسیتی قرار داده است.

قدرت و کنترل مردان بر زنان هرروز بیش از گذشته در جامعه توسط قوانین، سنت، ایدئولوژی، فرهنگ و... نهادینه می‌گردد.

 

زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی و تئوکراسی جمهوری اسلامی سه حلقه گسترده؛ خشونت خانگی- اجتماعی و دولتی علیه زنان را با تمام وجودشان احساس کرده اند.  زنان آگاه نزدیک به چهل سال است که علیه حجاب اجباری این سمبل ارسات و بردگی زنان و برای داشتن حق آزادی پوشش مبارزه می کنند.

 

 

سازمان زنان هشت مارس ایران- افغانستان در هلند یکی از اعضای کمیته 8 مارس که متشکل از تشکلات زنان از کشورهای مختلف و نیروهای آزادیخواه و مترقی می باشد. 

روز جهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزار می کنند.

 

ما از انسانهای آزادیخواه و مترقی دعوت به عمل می آوریم تا با شرکت خود در این مراسم با ما در برگزاری هر چه با شکوه‌تر این روز مبارزات جهانی زنان همراه شوند.

 

 

  پنچ شنبه ۸ مارس۲۰۱8 

مکان و زمان تجمع: میدان دام آمستردام / ساعت17:30

آدرس سالن:Café Belcampo, Tollensstraat 60, Amsterdam

شروع برنامه داخل سالن از ساعت 19:30

 

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس های زیر ارتباط بگیرید.

Email: 8marchnl@gmail.com   /  8maartcomitė@gmail.com  

 آدرس لینک فراخوان کمیته8 مارس هلند:

http://www.8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/Pamflet_8maart2018.pdf

 

 سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند 28 فوریه ۲۰۱8