به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر: روز همبستگی مبارزه عليه نظام سرمایه داری حاکم است.

روز همبستگی برای ساختن جهانی نوين، جهانی عاری از هر گونه ستم و استثمار است.

با آنکه سیر عظیمی از کارگران  و زحمتکشان جهان چرخهای صنعتی و غیر صنعتی را می چرخانند اما آنها با کسب درآمد ناچیز در فقر و فرودستی بسر می بردند و زنان کارگر و زحمتکش اولین قربانیان نظام سرمایه داری حاکم در جهان هستند. 

نظام سرمایه داری و حکومت های ارتجاعی با سياست ها و قوانين ضد انسانی و ضد زن، با ترويج و تقويت تفکرات زن ستيزانه در جامعه، باعث تشديد خشونت و بی حقوقی مطلق زنان در تمامی عرصه ها شده اند. نظام سرمایه داری ثمره ای جزء « فقر، بيکاری، عدم امينت، تقسيم ناعادلانه ثروت، افزايش اعتياد، فحشاء، گرسنگی، جنگ، بی خانمانی، ...» به ارمغان نياورده است.

زنان کارگر با آگاهی و متحد شدن با سایر جنبش های اجتماعی، می توانند دستاوردهای مهمی را برای مبارزه برعلیه نظام ستم و استثمار تضمين کنند. برای وحدت، می بایستی آگاهی خود را از پيچ و خم های مبارزه هر چه بیشتر بالا برد . از دستاوردها و تجربیات دیگر جنبش های اجتماعی و بخصوص جنبش زنان در زمينه مبارزه  بر علیه نظام سرمایه داری  و مردسالار حاکم، از جوانب مختلف آن بهرهمند شوند.

بدون شرکت فعال زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل می دهند، پيروزی بر اين شرايط ناعادانه ناممکن است. بپاخيزيم و كل نظام استثمارگر و اين قوانين نابرابر را سرنگون کنیم و ناممکن ها را ممکن سازيم!

بدون تيشه زدن به ريشه سنن ضد زن در جامعه نمی توانیم به رهایی و برابری کامل زن و مرد در جامعه برسیم. جامعه ای که زنانش در بند باشند، نمی تواند جامعه ای آزاد باشد.

 سازمان زنان 8 مارس بار دیگر همراه با دیگر نیروهای آگاه و مترقی روز اول ماه مه در شهر روتردام هلند تظاهرات اعتراضی را برگزار می کنند. حضور شما در این تظاهرات بیانگر اعتراض به نظام سرمایه داری است که هر روز زنجیر اسارت و بهره کشی خود را محکم تر می کند.

 

زمان: روز چهارشنبه 1 مه ساعت 19:00 بعد از ظهر

مکان تجمع: het Stadhuis Coolsingel 40   Rotterdam /

 بعد در قسمتی از شهر به صورت راهپیمایی آکسیون اعتراضی خود را ادامه خواهیم داد و در پایان تجمع در  Het Schouwburgplein همراه با سخنرانی و اجرای برنامه های هنری به پایان خواهیم برد.

 

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی)- هلند 24 آوریل 2013/ ارديبهشت 1392