فراخوان دعوت به دومین نشست زنان چپ و کمونیست

اطلاعیه شماره 2

رهایی زن و سوسیالیسم

 

ستم بر زن یكی از تعیین كننده ترین شاخص های چهره ی زشت جهان امروز است. نظام سرمایه داری جهانی، مردسالاری و سلطه ی مرد بر زن را به شکل های مختلف در نظام خود نهادینه کرده است. حیات سرمایه داری بدون مردسالاری غیرقابل تصور است. بدون تحلیل و نقد این روابط تحلیلِ علمی و نقد رادیکال روابط اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و فرهنگ و ایدئولوژی آن ممكن نیست.

جنبش رهایی زنان نیز مانند هر جنبش اجتماعیِ دیگر متاثر از گرایشات متفاوت سیاسی و طبقاتی است. طبیعی است که در میان ما نیز تفاوت نظر وجود دارد. اما وجه اشتراک ما در نقد روابط  و سیستم سرمایه داری و بدیل آن، سوسیالیسم است که به ما این امکان را میدهد که این تفاوتها را تبدیل به انرژی سازنده کنیم.

به قول زنده یاد رفیق آذر درخشان،

«ما زنان چپ و کمونیست نیز باید افقها و آرزوهایمان، سیر تکامل جنبش زنان از دیدگاه ما و اهداف خود را بطور صریح، در ظرف و نهادی که به خود ما تعلق دارد مورد گفتگو قرار دهیم تا هم مبارزاتمان شفافتر، رادیکالتر و هدفمندتر پیش رود و هم زمینه جوشش فکری و شکوفایی بیشتر گردد.»

دومین نشست زنان چپ و کمونیست درشهر استکهلم(سوئد) درتاریخ 1 تا 3 نوامبر 2013 برگزارمیشود.

 

سخنرانان:

ژاله احمدی

سیمین اصفهانی

روناک آشناگر

مریم جزایری

عاطفه کشمیری

شهرزاد مجاب

زمان مسعودی

 

زنان چپ و کمونیست

12/09/2013

 

Zanane.chap@live.com