فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

فراخوان به تظاهرات

علیه سفر روحانی

نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

 

زنان و مردان آزادیخواه:

از شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز می‌خواهیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!

از شما می‌خواهیم که دست در دست ما و در کنار مردم ایران بایستید تا سیاست‌های امپریالیست‌های اروپایی و رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی که چیزی جز تحمیل ریاضت‌کشی، فقر و فلاکت، تشدید فرودستی زنان، به بند کشیدن مخالفین، اعدام زندانیان سیاسی و زندانی های عادی و ... نخواهد بود را هر چه وسیع‌تر افشا کنیم!

از شما می‌خواهیم در کنار ما قرار گیرید تا در ادامه‌ی مبارزات‌مان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن‌سیتز جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش بتوانیم به ساختن جامعه‌ای که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد، کمک کنیم!

 

تظاهرات روز چهارشنبه: ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶؛ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
پاریس؛ میدان  République

 

 

پنجشنبه:  ۲۸ ژانویه؛ از ساعت ۱۴ تا 17

میدان Invalides پاریس هفتمسازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

۱۸ ژانویه ۲۰۱۶

 

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org