8 مارس روز جهانی  زن

را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم!-  لندن

 

تو در همه جا برده هستی

در همه جا نظام سرمایه داری مردسالار ترا به بند کشیده است

در همه جا جسمت به حراج گذارده می شود و روحت در هم شکسته می شود

دولت های اسلامی بر واژن و رحمت، قفل و نگهبان و قانون می گذارند : مال همه است جز مال خودت

در همه جا مردان خود را مالک تو می دانند

وقتی برای خودت و بشریت تحت ستم شورش می کنی

در زندان هم به جسمت هجوم می برند،

پاره پاره ات می کنند تا دیگر سربلند نکنی

اما بازهم می دانی که زندگی فقط در یک حالت معنا دارد: شورش

میلیون ها بار بهتر از شکستن و ذره ذره مردن است

زمان آمار دادن و صدور ادعانامه تمام شده است

وقت نوشتن تاریخ است

اجازه ی پرواز را  با پرواز کردن می گیریم

پروازی که لرزه بر دل ها افکند

پروازی که خورشید بشریت شود و افق هایش را کران تا کران بگسترد

سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه تشکل "بپاخاستن میلیون زن" و دیگر زنان از نقاط مختلف جهان با راهپیمائی در مرکز شهر لندن برگزار می کند.

این راهپیمائی :

جای هر زنی است که برای جدائی دین از دولت مبارزه می کند!

جای هر زنی است که قلبش از بردگی خواهرانش تحت حکومت های اسلامی در خاورمیانه لرزیده است!

جای هر زنی است که برای رهائی خود از بردگی تلاش می کند!

جای هر زنی است که حاضر نیست به خشونت علیه زنان در سراسر جهان تن دهد!

جای هر زنی است که می خواهد نقطه پایانی بر فرودستی زنان بگذارد!

 

به هم بپیوندیم تا روز جهانی زن در مبارزه علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی بر زنان، علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر وسیع تر و با شکوه تر برگزارکنیم.

زمان:        شنبه 9 مارس 2013 ساعت 12 ظهر به طرف میدان ترافالگار

مکان:       OXFORD  STREET (OUTSIDE SELFRIDGES)

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان