۸ مارس روز جهانی را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم!

 

تو در همه جا برده هستی

در همه جا نظام سرمایه داری مردسالار ترا به بند کشیده است

در همه جا جسمت به حراج گذارده می شود و روحت در هم شکسته می شود

دولت های اسلامی بر واژن و رحمت، قفل و نگهبان و قانون می گذارند : مال همه است جز مال خودت

در همه جا مردان خود را مالک تو می دانند

وقتی برای خودت و بشریت تحت ستم شورش می کنی

در زندان هم به جسمت هجوم می برند،

پاره پاره ات می کنند تا دیگر سربلند نکنی.

اما بازهم می دانی که زندگی فقط در یک حالت معنا دارد: شورش

میلیون ها بار بهتر از شکستن و ذره ذره مردن است.

زمان آمار دادن و صدور ادعانامه تمام شده است.

وقت نوشتن تاریخ است.

اجازه ی پرواز را  با پرواز کردن می گیریم.

پروازی که لرزه بر دل ها افکند.

پروازی که خورشید بشریت شود و افق هایش را کران تا کران بگسترد.

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس - بلژیک به همراه کمیته‌ی جوانان بلژیک، روز شنبه ۹ مارس آکسیونی در مرکز شهر بروکسل خواهیم داشت، تا یادآور شویم روز جهانی زن، روز شورش و مبارزه جهانی زنان برای پایان بخشیدن به یک ستم هزاران ساله است.

این آکسیون:

جای هر زنی است که برای جدائی دین از دولت مبارزه می کند!

جای هر زنی است که قلبش از بردگی خواهرانش تحت حکومت های اسلامی در خاورمیانه لرزیده است!

جای هر زنی است که برای رهائی خود از بردگی تلاش می کند!

جای هر زنی است که حاضر نیست به خشونت علیه زنان در سراسر جهان تن دهد!

جای هر زنی است که می خواهد نقطه پایانی بر فرودستی زنان بگذارد!

ما همه‌ی کسانی را که خواهان رهایی و آزادی هستند را دعوت می‌کنیم به هم بپیوندیم. تا روز جهانی زن در مبارزه علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی بر زنان، علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر وسیع تر و با شکوه تر برگزارکنیم.

زمان:

شنبه ۹ مارس ۲۰۱۳ ساعت ۱۲ ظهر

مکان:

Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles

روبروی تاتر رویال – نزدیک ترین ایستگاه مترو  de Brouckère

توجه: کسانی که می خواهند برنامه‌ی هنری یا سخنرانی یا ... در این روز داشته باشند می‌توانند با شماره تماس یا ایمیل موضوع را با ما هماهنگ کنند.

توجه: روز جمعه ۱۵ مارس ساعت ۱۸ نیز به مناسب روز جهانی زن برنامه‌ای در سالن پیانوفابریک خواهیم داشت.

 

PianoFabriek) Casablanca II) Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles

نزدیکترین ایستگاه مترو: ترام‌های شماره ۳ و ۴ و ۵۱ ایستگاه  Parvis de Saint-Gilles

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- بلژیک

 8 March Women Organisation (Iran- Afghanistan)

www.8mars.com

zan_dem_iran@yahoo.co

کمیته جوانان - بلژیک

Youth Committee of Belgium

www.committeebe.blogspot.be

Email: committeebe@gmail.com

Facebook: facebook.com/committeebe

Phone Number: 0486.48.43.65