نه به سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!

نه به سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!

8مارس روز جهانی  زن به خیابان می آییم تا بار دیگر رویای رهایمان را فریاد کنیم , به خیابان می آییم تا پیمانمان را با دیگر هم زنجیرانمان در جهت مبارزه و دستیابی به رهایی مستحکم تر کنیم.

در شرایط کنونی دستیابی به رهایی بدون مبارزه و مرزبندی مشخص با دو قطب پوسیده (سرمایه داری امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی)  امکان پذیر نخواهد بود.

ما زنان با مبارزه انقلابی و انترناسیونالیستی با این دو قطب ضد زن می توانیم راه رهایی را هموار سازیم.

زمان:  شنبه 8 مارس2014 – از ساعت 14 تا پایان مراسم

مکان  :میدان کارگرشهر اسلو

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان )-  نروژ