فراخوان آکسیون  در راهپیمایی 8 مارس روز جهانی زن- فرانکفورت8 مارس روز صف آرایى زنان در سراسر جهان!

 روز شورش! روز اتحاد و همبستگى زنان!

صدای رسای زنان برای تغيير موقعيت اسارت بارشان در جهان طنين افکنده است. و حضور پرقدرت زنان در تمامی جبهههای پيکار عليه ستمگران در پهنه جهان چنان گسترده و چشمگير است که توجه جهانيان را به خود جلب کرده است.

این مبارزات زنان نشان از پتانسيل عظيمی در زنان نهفته است که اگر با آگاهی انقلابی عجين شود، ميتوانند سهم مهمی را در مسيرساختن آيندهای عاری از ستم جنسيتی و هر شکلی از ستم و استثمار بر عهده گيرند.

ما زنان سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) در همراهی با سایر تشکلات زنان و نیروهای  مترقی، از ملیت های مختلف، در راهپیمایی مبارزاتی روز زن، در شهر فرانکفورت شرکت خواهیم کرد.

زنان و مردان آگاه، آزادیخواه و مترقی:

با ما همراه شوید تا تظاهرات اعتراض آمیز زنان بر علیه تبعیض و هرگونه ستم، را در 8 مارس روز جهانى مبارزاتى زنان هر چه با شکوه تر برگزار کنیم.

زمان: 8 مارس ساعت 16:00

محل تجمع: Alte Oper

 

سازمان زنان هشت مارچ (ایران - افغانستان) -  فرانکفورت

6 مارس 2021