تظاهرات مشترک در لندن

در دفاع از مبارزات کارگران و شورش مردم ستمدیده خوزستان!

خوزستان تنها نیست!

کارگران تنها نیستند!

ضرورت تغییر رادیکال در جامعه که از هر پرزش بیرون زده است را در خشم و عصیان ستمدیدگان خوزستان می ببینیم. در مبارزات هزاران هزار کارگر که برای خواسته های خود هم چنان استوار مبارزات شان را ادامه داده اند، می بینیم. در مبارزات سایر اقشار و طبقات که جان شان به لب رسیده است را می بینیم.

خوزستان منطقه ای که از زاویه منابع زیر زمینی غنی، اما میلیون کارگر و زحمتکش آن در فقر مطلق به سر می برند. تبلور متمرکز چهره خونین و شونیستی رژیم جمهوری اسلامی را می توان در این منطقه دید که چه آگاهانه و برنامه ریزی شده این منطقه را به ویرانه ای بدل کرده است. جمهوری اسلامی مردم ستمدیده این منطقه را محکوم به مرگ تدریجی و از اولیه ترین مایحتاج زندگی محروم کرده است. همه محرومیت ها در این منطقه باعث شده است که مردم خصوصا جوانان این چنین شورش کنند. شورش علیه هر آن چه ارتجاعی است، برحق است!

سازمان زنان هشت مارس در انگلستان همراه با سایر نیروهای مبارز تظاهراتی را روز شنبه ساعت یک مقابل جاسوس خانه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در لندن برگزار می کنند. شرکت در این تظاهرات و همبستگی با مردم خوزستان و کارگران وظیفه هر فرد و نیروئی است که آزادی و رهایی از ستم و استثمار همه ستمدیدگان را خواهان است.

زمان: شنبه ۲۴ ژوئیه ساعت ۱۳:۰۰

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی

۱۶ Princes Gate London SW۷ ۱PT

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان