آکسیون مشترک در دفاع از شورش مردم  ستمدیده خوزستان و مبارزات کارگران !


مردم در شهرهای مختلف با مبارزات شان نشان دادند که خوزستان تنها نیست.

سازمان زنان هشت مارس در انگلستان همراه با سایر نیروهای مبارز آکسیونی را روز شنبه ساعت یک بعداظهر در میدان ترافالگار در لندن برگزار می کنند.

شرکت در این تظاهرات و همبستگی با مردم خوزستان و کارگران وظیفه هر فرد و نیروئی است که آزادی و رهایی  از ستم و استثمار همه ستمدیدگان را خواهان است.

 

زمان: شنبه ۳۱ ژوئیه ساعت ۱ بعد از ظهر

مکان: میدان ترافالگار

National Gallery- Trafalgar Square

London WC۲N ۵DN

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان