تظاهرات در لندن:

در دفاع از زنان و مردم افغانستان علیه طالبان، آمریکا و سایر مرتجعین


اگر بیست سال پیش  امپریالیست های آمریکائی  و متحدین اش وعده رهایی زنان و نابودی طالبان را با اشغال خونین و کشتن هزاران هزار نفر و آواره کردن خیل عظیمی از مردم پیش بردند، امروز با فرش قرمز به استقبال طالبان و قدرت گیری اش رفتند. اتحاد همه مرتجعین برای سرکوب مردم و زنان افغانستان!

در برابر مرتجعین اما، مردم و به طور مشخص زنان افغانستان تنها نیستند! میلیون ها زن کرد، ترک، پاکستانی، ایرانی، عراقی و ... در کنارهم سرنوشتان خود قرار دارند. هر نوع خشونت از جانب طالبان و هر نیروی ضد زن در افغانستان، خشونت علیه همه زنان در سراسر جهان است.

انگلستان – لندن

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

بنیاد زن و جامعه -انگلستان

London Kurdistan solidarity

SouthEast Zapatistas UK

Southall Black Sisters (SBS)

زمان: شنبه ۲۱ اوت ۲۰۲۱

ساعت: ۱۳:۰۰ تا  ۱۵:۰۰

مکان: National Gallery- Trafalgar Square- London WC۲N ۵DN