جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟