فراخوان

برای شرکت در راه پیمایی 8 مارس، روز جهانی زن در شهر برمن


ما بر این باوریم که زنان جهان برای رهایی از ستم جنسی باید دست در دست هم نهاده، در مقابل ارتجاع و امپریالیسم، مبارزات یکدیگر را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهند.

زنان ایران و افغانستان، در مقابل حکومت های زن ستیز، مرتجع و جنایتکار، جسورانه و با قدرت ایستاده اند و مبارزه می کنند. ما فعالین سازمان زنان هشت مارس، به همراه برخی دیگر از نیروهای پیشروی شهر، یکی از شاخه های تظاهرات بزرگ روز زن را در همراهی با این زنان و مبارزات همه زنان جهان در مرکز شهر، برگزار می کنیم.

از شما دعوت می کنیم تا با شرکت خود در این راهپیمایی، با هدف مبدل ساختن روز جهانی زن به یک روز مبارزاتی در خدمت به رهایی زنان ایران و افغانستان و همه زنان جهان، ما را همراهی کنید و صدای میلیون ها زن افغانستانی و ایرانی را به گوش زنان و مردان آزادیخواه و مبارز جهان برسانید!

زمان:

سه شنبه ۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۰

محل شروع راهپیمایی:

Leibnizpark (Neptunbrunnen / Friedrich-Ebert-Str

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- واحد برمن