فراخوان:

نه!

نه به اعدام!

تنها راه مقابله با چوبه های دار جمهوری اسلامی ادامه مبارزه و پیشبرد وسیع و هدفمند و سراسری آن است. مبارزه در کف خیابان، در مدرسه و دانشگاه، در مقابل زندان و در خارج از کشور با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون می تواند نه تنها نقش مهمی را در جلوگیری از اعدام ها ایفا کند، بلکه به ادامه یابی مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یاری رساند. با پیشبرد این شکل مبارزه است که می توان طرح ها و برنامه های امپریالیست ها و وابستگان رنگارنگ شان را شکست داد. بر بستر این مبارزه است که شرایط برای درهم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی مهیا می گردد.

به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی را در میان مردم مترقی و آزادیخواه هر چه بیشتر افشا کینم و حمایت و پشتیبانی آنان را برای ادامه یابی  مبارزه جلب کنیم.

 

زمان:  ساعت ١٣ تا ١٥ شنبه ٢٤ ژوئن ٢٠٢٣

مکان: میدان ترافالگار اسکوئر لندن

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان) -لندن