گزارش برگزاری روز زن در بلژيک فريبا امیرخیزی

beljik

در همراهی با ساير زنان کارزار تصمیم داشتيم، در روز 3 مارس برنامه خود را در بلژيک برگزار نماييم. ولی برای اجرای آن در مقابل اتحاديه اروپا می بايست روزهای کاری را در هفته انتخاب نماييم، بنابرين ما در روز 5 مارس 9 تا 12 اکسيون خود را در ميدان " شومان " بروکسل روبروی ساختمان اتحاديه اروپا برگزار کرديم پلا کارد سرخ ما با شعار راديکال کارزار برای بسياری سئوال برانگيز بود که ما با توضيح اهداف و توزيع اطلاعيه های کارزار به چندين زبان به آن پاسخ داديم. شعارها به قدری گويا و راديکال بود که حتی نمايندگان و کارکنان اتحاديه و پليس فدرال نيز نتوانستند بی تفاوت باشند.

برنامه بعد از ظهر ما با همان سبک ولی در شهر "خنت" از ساعت 13 تا 16 برگزار گرديد با توجه به وضعيت بهتر هوا استقبال مردم خصوصا دانشجويان بيشتر بود. به طوری که چند نفر از دانشجويان با خواندن بيانيه و صحبت با ما مشتاقانه اعلام کردند که در مراسم 8 مارس در دن هاخ شرکت خواهند کرد. از جالب ترين لحظات برنامه استقبال رانندگان مرد و زن ترام و اتوبوس شهری در گرفتن بيانيه و اطلاعات پيرامون برنامه مرکزی در دن هاخ بود.

 

فريبا امیرخیزی -  5 مارس- بلژيک