گزارش راهپیمایی روز جهانی زن

گزارش  راهپيمايی  روز جهانی زن

لوس آنجلس کاليفرنيا- آمريکا

با تبليغات وسيع در طول سه هفته اخير و پخش هشتاد و پنج هزار اعلاميه "سازمان زنان هشت مارس" خطاب به زنان و مردان مترقی و آزاديخواه ساکن آمريکا در چندين مدرسه در محلات فقير نشين، کا لج و دانشگاه ها در شهر لوس آنجلس امروز، هشت مارس، روز جهانی زن، ساعت يازده مردم از نواحی مختلف شهر شروع به  آمدن کردند .

 هيجان برگزار کنندگان و جمعيتی که برای پيوستن به راهپيمايی آمده بودند همراه با موزيک و دهها بنر و پلادکارهای رنگی با شعارمرکزی «نه! به رژيم زن ستيز بنيادگرای اسلامی ايران، و نه! به امپرياليسم آمريکا، زنان ايران، افغانستان و عراق به هيچ کس برای آزادی خود احتياج ندارند، زنده باد همبستگی بين المللی زنان» فضای   تظاهرات را سرشار از شور و نشاط وصف نشدنی کرده بود.

هر يک از مدارس، کالجها و دانشگاه هايی که ما  زنان تشکل هشت مارس در آن سخنرانی  کرده بوديم، به دعوت ما برای شرکت و پشتيبانی از اين تظاهرات پاسخ مثبت دادند و با حضور خود به همراه پرچم ها و شعارهايشان راهپيمايی و جشن روز زن را جلوه ای دو چندان بخشيدند.

مردم بتدريج  از اطراف شهر بزرگ لوس آنجلس خود را به محل تجمع برای تظاهرات می رساندند، ساعت 12 ظهر، آغاز برنامه از طرف "کميته هماهنگی زنان آمريکا و زنان تشکل هشت مارس" اعلام شد. سيندی شيهان بعنوان اولين سخنران صحبت خود را با همبستگی با روز جهانی زن، و پشتيبانی اش ازمبارزات زنان ايران عليه جمهوری اسلامی آغاز کرد.

سيندی شيهان هم اکنون  يکی از سرشناس ترين مبارزين ضد جنگ در آمريکاست که تا کنون بعلت فعاليت هايش عليه جنگ، چندين بار دستگير و به زندان رفته است.  سيندی شيهان در اولين روزهای حمله آمريکا به عراق، فرزند خود را از دست داد و در اعتراض به اين جنگ وحشيانه  مقابل خانه بوش کمپ زد و اعلام کرد در آنجا خواهد ماند تا زمانی که بوش  به او بگويد به چه دليل فرزندش و ساير جوانان آمريکايی بايد به خاطر دروغ های رژيم بوش به عراق رفته و کشته شوند. چرا بوش با دروغ گفتن در مورد داشتن سلاحهای کشتار دسته جمعی از طرف رژيم صدام،  جوانان آمريکايی را به  جنگی کشيد که هيچ ربطی به مردم آمريکا ندارد، و باعث کشته شدن بسياری از آنان شده است.

 پوديوم سخنرانی روی يک کاميون بزرگ درست شده بود  که  با بنرها و شعارها مرکزی اين تظاهرات تزيين شده بود . در صفوف اوليه تظاهرات گروهی از مردم بومی آمريکايی با لباس های بومی و سازهای ويژه با رقص و پايکوبی قرار داشتند و در صف آغازين  سه نفر از فعالين سازمان  زنان هشت  مارس (ايرانی افغانستانی) قرار داشتند، هر سه آنان به نشانه  حمايت از تظاهرات کارزار زنان تی شرت های سمبليک اين کارزار را بر تن داشتند و چند تی شرت ديگر را نيز به سيندی شيهان و مری لو گرين برگ و چند زن ديگر هديه کردند. هم چنين آنان پلاکاردی را حمل می کردند که تصويری از تظاهرات سال 2006 کارزار زنان به نشانه همبستگی با تظاهرات اين کارزار در شهر بروکسل بلژيک بر آن نقش بسته بود.

خبر تظاهرات  سه روز قبل از طريق مصاحبه ای با راديوی مترقی (ک. پ. اف. ک) اعلام شده بود که حدودا ده بار در همان روز اين خبر را تبليغ کردند.  علاوه بر اينها چندين مصاحبه با  راديوها داشتيم و چند روزنامه نويس مترقی فمنيست دانشگاهی  تظاهرات ما و اهداف مان از اين تظاهرات را در روزنامه ها منعکس کردند.

پس از چند دهه وقفه، برای اولين بار بعد از جريان کنفدراسيون دانشجويي، شعار «مرگ بر جمهوری اسلا می و مرگ برامپرياليسم امريکا . نه به امريکا نه به جمهوری اسلا می ما سرنوشت خود را خود تعيين ميکنيم»  فضای مرکز شهر لوس آنجلس را دگرگون کرد.

 تظاهرات با تجمع حدود 300 زن و مرد ساعت 2 بعد ازظهر در يکی از ميدانهان شلوغ و پر رفت و آمد لوس آنجلس آغاز شد  و  با حرکت به سمت خيابان و ادامه راه  حدود 200 تا 250 نفر تا پايان برنامه و سخنرانی ها حضور داشتند. اين بار نيز مری لو گرين برگ از فعالين حزب کمونيست انقلابی آمريکا که در سال 2006 در تظاهرات زنان ايرانی در اروپا شرکت کرده بود با سخنرانی مردم را به پيوستن به اين تظاهرات فرا می خواند.  تظاهرات با سخنرانی چند فعال سياسي، شاعر و گيتاريست مترقی به پاياين رسيد.

سه سخنران از فعالين سازمان زنان 8 مارس بودند که در آغاز، انتها و طی  برنامه به نوبت سخنانی را ايراد کردند. سخنران ديگر "کرول داند" از فمنيستهای ضد دولت امريکا، ضد جمهوری اسلا می و ضد جنگ که در سال های  اول انقلاب به ايران سفر کرده بود و خود ناظر عينی اوضاع بود. يکی ديگر از سخنرانان پرفسوری از دانشگاه يوسی ال ای که زنی بسيار آگاه و مترقی و پر تجربه بود با روشنی و صراحت مواضع و ديدگاههای خود را در اين تظاهرات اعلام کرد مشخص صحبت کرد او از فعالين حزب کمونيست انقلابی آمريکا و از فعالين بخش دانشجويان مبارز بود.

سخنران ديگر زنی از سازمان کد صورتی (پينک کد) که طرفدار صلح و ضد جنگ در خاورميانه بود که تی شرتی که  به فارسی روی آن نوشته صلح با ايران بود بر تن داشت، همبستگی خود را با اين تظاهرات اعلام کرد. مجری برنامه دختر دانشجوی جوان ايرانی بود که برنامه را بسيارپرشور به پيش برد و در موفقيت اين فعاليت نقش بسزائی ايفا کرد. اين تظاهرات جلوه ای خيره کننده از همبستگی بين المللی زنان و مردانی بود که عميقا آگاهند که ساختن جهانی ديگر بدون همبستگی بين المللی ممکن نيست،  اين همبستگی حتی در برخی جزئيات نيز منعکس بود مثلا دوستان آمريکايی شعار دهنده، همت کرده و سعی می کردند به زبان فارسی شعار  «زنده باد روزجهانی زن» را بدهند و ديگران نيز تکرار می کردند.

در منطقه ايرانی نشين لوس آنجلس (وست وود) يکی از زنان هشت مارس شروع به دادن شعاربه زبان فارسی کرد، او خطاب به آنان گفت اگر که مخالف سنگسار هستيد، مخالف حجاب اجباری هستيد، موافق جدائی دين از دولت هستيد و... به تظاهرات ما بپيونديد، نيروهای پليس آمريکا که بدون شک از شعارهای ما بشدت خشمگين بودند،  به بهانه حمايت از راهپيمايی از پيوستن آنها به صف جلوگيری ميکردند. البته برخی جريانات راست و رفرميست که در اين تظاهرات احتمالا به اشتباه شرکت کرده بودند، با شنيدن شعار "مرگ بر جمهوری اسلا می" بشدت  ترش کرد ه و معترض بودند . اما شرکت کنندگان همراه با برگزارکنندگان بی اعتنا به اين عکس العمل ها به راه خود ادامه دادند.

 ما فعالين سازمان زنان هشت مارس با شعار "نه به جمهوری اسلامی و نه به امپرياليستها"  می خواستيم با دو روند بسيار جدی  مقابله کنيم:  يکم هيچ زن فمنيست و هيج مرد آزاديخواهی در هيچ گوشه ای از جهان نمی تواند خواهان رهايی و آزادی زنان باشد، از مبارزات زنان ايرانی برای تحقق مطالبات پايه ايشان حمايت کند، اما بر سر يکی از زن ستيزترين رژيم های معاصر جهان موضع گيری نکند. دوم اينکه هيچ زن يا مردی نمی تواند ادعای آزاديخواهی داشته باشد اما بر سر جنايات دولت آمريکا و متحدانش در منطقه خاورميانه بخصوص عراق و افغانستان در مورد زنان سکوت کند و بالاخره اينکه زنان جهان نياز به قيم ندارند و اين حق مشروع جنبش های زنان است که در هر کشوری عليه رژيم های مردسالار مبارزه کنند.  ما منتظر هجوم جمعيت به صفوف تظاهرات مان نبوديم چون خوب می دانيم که تضاد بين آمريکا و جمهوری اسلامی و مجيزگويان اين دوسويه ارتجاعي، در صفوف مردم بويژه در صفوف جنبش ضد جنگ در آمريکا تاثيرات مخربی بر جای نهاده است. گروهی سعی کرده اند مردم مخالف جنگ را پشتيبان مرتجعين جمهوری اسلامی کنند و گروهی ديگر نيز پشت بيرق کاخ سفيد برپا ايستاده اند. ما مصمم هستيم اين صف بندی را بر هم زنيم و اعلام کنيم که مرتجعين جمهوری اسلامی و دولت بوش و متحدينش دو روی يک سکه نظام طبقاتی مردسالار حاکم بر جهان هستند، ما مصمم هستيم که در کنار اکثريت زنان ستمديده جهان مبارزه خود را برای رهايی و آزادی ادامه دهيم و همبستگی بين المللی خود را با زنان جهان در مبارزه عليه همه جريانات مردسالار جهان و همه دولت های حافظ اين نيروها نشان دهيم. 

فعالين سازمان زنان هشت مارس - لوس آنجلس کاليفرنيا

 8 مارس 2008