گزارشی از آکسیون زنان هشت مارس در تورنتو

گزارشی از آکسیون زنان هشت مارس در تورنتو

در اعتراض به دستگیری دانشجویان در روزهای اخیر و  دفاع از مبارزات دانشجویان

 روز شنبه 8 دسامبر2007 سازمان زنان 8 مارس به همراه جمعی از فعالین سیاسی شهر تورنتو در اعتراض به دستگیری دانشجویان با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی" آکسیونی اعتراضی را برگزار کردند. دراین تظاهرات فعالین 8 مارس تصاویری از اعدامیهای وحشیانه اخیر توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی را در معرض نمایش مردم قرار داده و صدها اعلامیه در بین مردم پخش کردند.

اعلامیه سازمان زنان 8 مارس در تورنتو برای مقابله با موج سرکوب جمهوری اسلامی علیه مبارزین جنبش دانشجویی بپا خیزیم. 

مراسم باشکوه شانزده آذرعلیرغم جو رعب و وحشت با موفقیت برگزار شد. دانشجویان با شعار"نه استبداد داخلی، نه دخالت خارجی" ، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "دانشگاه پادگان نیست" نشان دادند که پیشتازمبارزات مردم زحمتکش ایران هستند. در ماههای اخیر موج ترور و دستگیری و اعدام ابعاد وسیعی یافته است جمهوری اسلامی  تلاش دارد با دستگیری وسیع فعالین سیاسی هر صدای اعتراض را خاموش کند. تمام سرکوبها و جنایتهای رژیم از سر استیصال و ناتوانی در برابر بحرانهای بزرگ داخلی و بین المللی است. جمهوری اسلامی سعی دارد با سرکوب و جنایت، جو رعب و وحشت را در میان کارگران و زحمتکشان که از ستم و استثمار جانشان به لب آمده دامن بزند تا چند صباحی مرگ محتوم خود را به عقب بیاندازد .رژیم برای بقای خود جنایتهای بیشتری خواهد کرد که تنها راه مقابله با آن ، مقاومت و اعتراض  علیه این اقدامات است. جنبش دانشجویی همواره نبض انقلاب  بوده وفریاد دانشجویان، فریاد کارگران، زنان وزحمتکشان است.

ما این تعرض جمهوری اسلامی به فعالین جنبش دانشجویی را محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همگی آنان هستیم. ما بار دیگر اعلام می کنیم که لحظه ای از فعالیت برای سر به نیست کردن این حکومت  مرتجع قرون وسطایی  از پای نمی نشینیم.

 سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)-  تورنتو

2007-12-06