گزارشی از مجموعه فعاليت های سازمان زنان هشت مارس

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

تورنتو

پنجشنبه 16 جون سازمان زنان هشت مارس به همراه ساير نيروهای آ پوزيسيون تورنتو در اعتراض به مضحکه انتخابات در ميدان دانداس محل شلوغ و پر رفت آمد شهر با گرفتن پلاکارد و پخش اعلاميه به افشاگری از جمهوری اسلامی پرداختند.تظاهرکننده گان در حين پخش اعلاميه با مردم که سوالات زيادی در مورد شرايط ايران داشتند به بحث و گفتگو می پرداختند.در اين تظاهرات اعلاميه فراخوان لغو قوانين ضد زن به طور وسيعی به زبان انگليسی پخش گرديد و از مردم کانادا خواسته ميشد که به مبارزه زنان ايران عليه ظلم و آپارتايد جنسی بپيوندند شعارهاچنين بود:

-DOWN WITH THE ISLAMIC REPABLIC OF IRAN

-WOMEN IN IRAN HAVE VOTED : NO TO THE ISLAMIC REGIM

-IRANIAN SAYS: NO TO FAKE PRESINDENTIAL ELECTIONS

-STOP TORTURE IN IRAN

-JOIN HANDS WITH WOMEN IN IRAN IN OUR STRUGGLE AGAINST OPPRESSION

-WE WANT JUSTICE FOR ZAHRA KAZEMI

-FREE ALL POLITICAL PRISONER IN IRAN

-NO TO FORCED VEIL / NO TO GENDER APARTHEID

خبرنگاران تلويزيون با يکی از فعالين زن اين کارزار مصاحبه ای به عمل آورد که همان شب در اخبار پخش گرديد.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - تورنتو

18 جون 2005