دو گزارش کانادا

دو گزارش اعتراضی به انتخابات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اتاوا

 

در روز 27 خرداد به مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اتاوا با تحریم و اعتراض گسترده روبرو شد. جمعیتی بالغ بر صد نفر با خشم فریاد کی گردند مرگ بر جمهوری اسلامی – مرگ بر این حکومت ضد زن – آزادی زندانیان سیاسی – اما جنایتکاران اسلامی حتی در روز انتخابات دروغینشان نتوانستند چهره فاشیستی و دد منشانه خود را پنهان کنند و بار دیگر وحشیگری خود را نشان دادند.

مسعود رؤف کارگردان فیلم "درختی که به یاد میاورد" از طرف جنایتکاران جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم شدید  ارازل و اوباشان سفارت قرارگرفت.مسعود رئوف قرار بود برای فیلم مستندی که در دست تهیه دارد از محل رای گیری داخل سفارت فیلم برداری کند.وی از پلیس اتاوا اجازه فیلم برداری را دریافت کرده بود. وی در حین فیلم برداری ازطرف جانیان سفارتخانه مورد حمله قرار گرفت و از طرف آنها محبوس شد. این عمل  ضد انسانی باعث شد تا همه تظاهرکنندگان بسوی درب سفارت روانه شده و خواستار آزادی فوری مسعود شوند. پلیس اتاوا به سختی مشعول حفاظت از سفارتخانه بود. پس از آزادی مسعود تظاهرکننده گان همچنان با خشم و فریاد تنفر خود را از جمهوری اسلامی ابراز میکردند.

 

سازمان زنان هشت مارس واحد کانادا

 

 

در روز 24 جون سازمان زنان هشت مارس به همراه فعالین چپ  برای ادامه اعتراض علیه انتخابات نمایشی در  اتاوا  در محل سفارتخانه ایران تجمع کرده و با دادن شعارهایی چون " مرگ بر جمهوری اسلامی " "آزادی زندانیان سیاسی " مرگ بر حکومت ضد زن"" مرگ بر حجاب اجباری" " زنان به جمهوری اسلامی نه رای داده اند"" برای زهرا کاظمی عدالت میخواهیم"و ...تنفر خود را از جمهوری اسلامی ابراز کردند. به دلیل اعتراضات شدیدی که به ضرب و شتم  مسعود رةوف

از سوی تمام جهان صورت گرفت سفارت ایران در اتاوا ار برگزاری انتخابات برای مرحله دوم خوداری کردند . بار دیگر در تاریخ ثابت گردید که چقدر دشمنان مردم علیرغم ادعایشان در مقابل مبارزه متحدانه مردم  ضعف و زبون هستند. باشد تا با مبارزه آگاهانه و متشکل خود این رژیم قرون وسطایی و ضد زن اسلامی  رابرای همیشه به زباله دان تاریخ بفرستیم.

 

                                                  سازمان زنان هشت مارس واحد کانادا