گزارش تظاهرات 27 سپتامبر در لندن

گزارش تظاهرات 27 سپتامبر در لندن

 

27سپتامبر 2003 لندن شاهد يكی ديگر از تظاهراتهای ضد اشغال نظامی عراق توسط امپرياليسم آمريكا و انگليس بود.

شركت بيش از صد هزار نفر از مليت های گوناگون در اين تظاهرات نشانگر هم سرنوشتی مردم جهان در مقابله با دشمن مشتركشان است.

سازمان زنان هشت مارس نيز به همراه ساير نيروهای مترقی و انقلابی ايرانی در اين تظاهرات شركت جست.

بيشترين نيروی شركت كننده در اين تظاهرات را جوانان تشكيل می دادند. تظاهر كنندگان با شعارهائی هم چون:

ريختن خون بس است، گفتن دروغ بس است از عراق تا فلسطين اشغال خونين را پايان دهيد

ارتش آمريكا و انگليس از عراق خارج شويد.

يانكی گو هوم.

بوش ،بلر،سی آی ا امروز چند كودك را كشته ايد؟

مرگ بر امپرياليسم آمريكا و انگليس .

چه كسانی تروريست های واقعی هستند: بلر،بوش

چه كسانی از اسلحه كشتار جمعی استفاده می كنند: بلر،بوش و....

از نكات بر جسته تظاهرات اين بود كه تظاهرات كنندگان از مبارزات مردم فلسطين دفاع نموده و صهيونيستهای حاكم در اسرائيل را افشا نمودند. يكی از سخنرانان اين تظاهرات كه زن انگليسی بود و به تازه گی از فلسطين برگشته بود در سخنانش مطرح كرد كه مطبوعات غرب در رابطه با فلسطين گزارشات يك جانبه و دروغی را منعكس می كنند. از قتل عام مردم فلسطين هيچ گونه خبری را به مردم نمی دهند. بايد مردم دينا در برابر كشتار مردم فلسطين متحد تر عمل كرده و به مقابله در برابر آن بپردازند.

تظاهرات لندن هم زمان بود با تظاهرات در بسياری از كشورهای جهان. تظاهرات لندن به افشای استعمار كهن امپرياليسم آمريكا و انگليس پرداخت. در برخی ازاعلاميه ها آمده بود :

مردم عراق در بد ترين شرايط زندگی می كنند ، حتی جريانات راست و ليبرال نيز به اين اذغان دارند كه شرايط زندگی مردم از زمان صدام خائن نيز بد تر شده است.

دمكراسی آمريكا چيزی جز اسارت و بردگی نيست. از ماه آپريل تا كنون فقط در يك شهر400 زن و دختر را ربوده اند. دختران باكره بين 100 تا 200 دلار خريد و فروش می شوند.

چهار زن تن فروش در مقابل فرزندانشان كشته شدند.

آمريكا بخاطر ناتوانائی و عدم رضايت مردم آمريكا در پی اين است كه ارتش های ديگری را به عراق بكشاند. به همين دليل است كه به تركيه 8 ميليارد دلار تحت نام كمك پرداخت كرده است و تظاهرات لندن گوشه ای از خشم مردم است عليه تجاوز امپرياليستی به افغانستان و عراق باشد تا بانك مبارزاتی مردم جهان هر چه رساتر بگوش رسد و گامی باشد برای نابود كردن نظام بردگي.

سازمان زنان هشت مارس)ايرانی،افغانستانی(

30 سپتامبر 2003