مسلما امروز دیگر ما با نیروی مدل خمینی که بخواهد در مورد زنان وقیحانه برخورد کند روبرو نیستیم

گزارش از تظاهرات ضد جنگ در لندن!

 

روز 20 مارس 2004 جهان شاهد تظاهرات ميليونها نفر در اعتراض به جنگ و اشغالگری ارتشهای امپرياليسم آمريکا و انگليس و شرکا بود.صدای اعتراض ميليونها نفر از مردم جهان عليه آمريکا و متحدينش  يک بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که مردم جهان هم سرنوشتند و در مقابله با دشمنان مشترک به مبارزه بر می خيزند.تظاهرات لندن با شعار " جنگ ديگر نمی خواهيم- اشغالگری عراق را خاتمه دهيد" و " دروغ بيشتر نه – آزادی مردم فلسطين" انجام گرفت.وجود دهها هزار از جوانان!؟  مليت های مختلف در کنار يکديگر برای خواستی مشترک دردفاع از مردم عراق روحيه انترناسيوناليستی را بخوبی نشان می داد.

شرکت کنندگان فرياد می زدند:

تروريست های شماره يک بوش- بلر

بوش – بلر سی آی ا امروز چند بچه را کشته ايد؟ از عراق تا فلسطين اشغال خونين را پايان دهيد

- نه به نام ما

- اشغال عراق را خاتمه دهيد- دست امپرياليستها از نپال کوتاه

- دنيای ديگر ممکن است.

- يانکی گو هوم.

- چه کسانی از اسلحه کشتار جمعی استفاده می کنند: بلر- بوش و.......

نيروهای اسلامی عقب افتاده و ارتجاعی فرصت طلبانه می خواستند از اعتراض مردم عليه امپرياليستها استفاده کرده و عقب افتاده ترين خواستها را بيان کنند. در تظاهرات لندن پلاکاردهائی در دفاع از حجاب اين سمبل اسارت زنان به چشم می خورد که با اعتراض ما روبرو شد.

تظاهرات لندن گوشه ای از خشم مردم جهان  عليه تجاوز نظامی امپرياليستها به افغانستان و عراق است .

سازمان زنان هشت مارس واحد انگلستان نيز به همراه ساير نيروهای مترقی ايرانی در اين تظاهرات شرکت جست.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی)- انگلستان

2004/03/21