تظاهرات ضد جنگ در لندن

 

 

شنبه 19 ماه مارس لندن شاهد يكی  از بزرگترين تظاهرات ضد جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق بود. سازمان دهندگان اين تظاهرات تعداد شركت كنندگان را بيش از 100 هزار نفر و پليس لندن 45 هزار نفر برآورد كرده اند.

سازمان زنان هشت مارس همراه با برخی  نيروهای  مترقی  ايرانی  نيز در اين تظاهرات شركت داشت.

با توجه به تهديد امپرياليسم آمريكا عليه تجاوز به ايران تظاهر كنندگان پلاكاردهای  بسياری  را كه هر گونه تجاوز عليه ايران را محكوم می  كرد با خود حمل می  كردند. در ضمن عده ای  از ايرانيان پناهنده كه در اعتراض به خطر حمله آمريكا به ايران، راه پيمايی  را از شهر بيرمنگام از يك هفته پيش از روز تظاهرات آغاز كرده بودند، در اين روز به لندن رسيده و به راهپيمايی  ضد جنگ مردم انگليس پيوستند.

اولين مسئله ای  كه سريعا توجه را جلب می  كرد تعداد پسران  و دختران جوان شركت كننده در اين تظاهرات بود. بيش از 80 درصد را جوانان تشكيل می  دادند  و با ابتكارات گوناگونی  اعتراض و نفرت خود را نسبت به اشغالگران آمريكائی  و انگليسی  در اشغال عراق نشان می  دادند. بطور مثال دسته وسيعی  از جوانان در خيابان می  نشستند و شعار می  دادند مبارزه ، مبارزه عليه اشغالگران و به يكباره بلند می  شدند و می  دويدند.

يكی  ديگر از اين ابتكارات توده ای  نوشتن جنايات امپرياليسم آمريكا و انگليس در عراق، افغانستان و ساير مناطق بود. اين افشاگری  بر روی  پارچه ای  سياه نوشته شده بود و فردی  كه يك آدمك هم بالای  سر حمل ميكرد آنرا بر تن كرده بود.

از ديگر ابتكارات پخش موسيقی  زنده در اعتراض به اشغالگران بود. خوانندگان جوان و گمنام با خواندن اشعار مترقی  همبستگی  خود را با مردم عراق و افغانستان و دفاع از مبارزات مردم فلسطين و ساير نقاط جهان را نشان دادند. يك گروه موسيقی  كه با تظاهرات در حركت بود پيوسته موزيك سرود انترناسيول را می  نواختند. 

بسياری  از تشكلات فمنيستی  در اين تظاهرات شركت چشمگيری  داشتند. در اين تظاهرات دختران جوان نقش بسيار فعالی  را در سردادن شعارها از خود نشان دادند كه بطور پيگير و با خشم به دادن شعارهائی  چون:

- نيروهايتان را از عراق، افغانستان بيرون آوريد

- تروريست شماره يك بوش ، بلر

- مبارزه، مبارزه عليه اشغالگران

- مبارزه ، مبارزه عليه بوش، بلر، شارون

- اشغال فلسطين جنايت است

-اشغال فلسطين را خاتمه دهيد

- با يك دروغ بلر صد هزار كشته

- شكنجه را خاتمه دهيد

- دستتان از ايران و سوريه كوتاه

- نه به جنگ عليه ايران

- و........................

می  پرداختند.

در زمانی  كه صف تظاهرات از كنار ساختمان سفارت آمريكا عبور می  كرد، سربازانی  كه از ارتش اشغالگر انگليس بيرون آمده بودند تابوتی  را حمل می  كردند كه روی  آن نوشته شده بود:  صد هزار كشته و اين تابوت را جلوی  سفارت قرار دادند. پيام اين سربازان  در نوشته هائی  كه پخش می  كردند چنين بود: ما از اين ارتش بيرون آمديم چرا كه نمی  خواهيم در جنگی  كه غير قانونی  و غير قابل توجيه است سهيم باشيم. ما نمی  توانيم نسبت به جنايات اين جنگ ساكت باشيم. اميدواريم كه عمل ما باعث شود كه سربازان ديگر نيز صدای  اعتراض خود را نيز بالا ببرند و يا جنگ را ترك كنند و..........

اين تظاهرات همزمان در بسياری  از كشورهای  جهان به پيش رفت. خواست مردم در اين اعتراض توده ای  پايان دادن به اشغالگری  ارتشهای  اشغالگران بود. مردم با صدای  بلند اعلام كردند كه برعليه جنگهای  تجاوزگرانه هستند و با مردم عراق و افغانستان و فلسطين و .....همسرنوشت اند.

 

سازمان زنان هشت مارس(ايرانی- افغانستانی)- انگلستان

2005/03/20