آکسیون در حمایت از مبارزات مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

آکسیون در حمایت از مبارزات مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

ایجاد ترور و وحشت ، زندان و شکنجه ، تجاوز و اعدام توسط قداره بندان جمهور اسلامی، نشانه تیره روزی رژیم محتضری است که میکوشد تا بلکه زمان را بعقب برگرداند.  نشانه درماندگی فرومایگان اسلامی است که آوای سهمناک بپاخیزی توده ها رساتر از هر زمان در گوششان طنین انداخته و تلاشهای مذبوحانه ای را براه انداخته اند تا شاید اینبار هم بتوانند در مقابل غرش تندر آسای مردم ما، خود و نظام و ایدئولوژی ورشکسته اشان را حفظ کنند.

رژیم جمهوری اسلامی از همان روزهای اول موجودیتش نشان داده که هویتش با سرکوب دائمی مردم تعریف می شود. سرکوب، بخش جدایی ناپذیر این نظام بوده و هست.

مردم ما با عزم و اراده اشان در مبارزات اخیر  نشان داده اند که  در مقابل هیبت ظاهری  نیروهای سرکوبگر رژیم مستاصل و درمانده جمهوری اسلامی مرعوب نشده  و به مبارزات خود در جهت سرنگونی رژیم ادامه خواهند داد.

پنج ماه از مبارزات گسترده و توده ای مردم علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی می گذرد. طی یک ماه گذشته دانشگاه های سراسر کشور به مرکز مبارزات ضد رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده است. تمامی ترفندهای رژیم در کنترل دانشگاهها شکست خورده است. مردم به اشکال مختلف با مرتجعین حاکم  در جنگ و مصافی بزرگ قرار گرفته اند که سرنوشت آن همچنان تعیین نشده است.  جمهوری اسلامی ماشین سرکوب خود را دیوانه وار بکار گرفته است تا کنترل همه جانبه را بخود باز گرداند و بخیال خام خود جلوی رشد مبارزات مردم را بگیرد. اما در این مصاف بزرگ تنها مبارزات و حمایت همه جانبه از این مبارزات است، که می تواند مانع کمر راست کردن دوباره جمهوری اسلامی زخم خورده شود.

زنان و مردان آزادیخواه!

به صف ما به پیوندید تا حمایت خود را از میلیون ها زن و مردی که برای رهائی خود علیه رژیم ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، اعلام کنیم.

تا همراهی خود را با میلیونها زنی که بر علیه آپارتاید جنسی و برای رهائی خود در صف مقدم مبارزه علیه رژیم زن ستیز قرار گرفته اند، نشان دهیم.

و برای آزادی هزاران زندانی سیاسی که در سیاهچالهای قرون وسطائی ارتجاع اسلامی قرار دارند، مبارزه کنیم.

زمان : هر شنبه از ساعت 13 تا 16(از 24 ژوئن 2009)

مکان : میدان ترافالگار روبروی نشنال گالری

Trafalgar Square

Charing Crossنزدیکترین ایستگاه آندر گراند:

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- انگلستان

 zan_dem_iran@hotmail.com   /  www.8mars.com