علیرضا

گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی در روز 18 سپتامبر 2010 در بیست و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی که سازمان زنان هشت مارس در میدان ترافلگار سازماندهی شده بود.

علیرضا شریعت از فعالین کمیته جوانان در انگلستان

2010-09-20