گزارشی از مجموعه فعاليت های سازمان زنان هشت مارس

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

 

در روز جمعه 17 جون فعالين سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی) فراخوان آکسيون های اعتراضی به نمايش انتخاباتی در ايران را در چندين شهر مختلف اروپايی و هم چنين در تورنتو (کانادا) دادند. شعار فعالين 8 مارس در کليه اين اعتراضات «انتخاب ما: سرنگونی جمهوری اسلامي» بود که به زبانهای مختلف بر روی پلاکاردهای بزرگ نوشته شده بود. در اين آکسيونها برای افشای سيرک انتخاباتی در ايران پلاکاردهايی عليه قوانين زن ستيز در ايران تهيه شد.

همچنين اعلاميه «کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان» به زبانهای مختلف پخش شد.

لندن – انگلستان

واحد لندن هشت مارس به همراه ساير نيروهای مترقی اپوزيسيون در مقابل کنسولگری ايران در لندن اعتراض خود را به نمايش انتخاباتی در ايران اعلام کردند.

در طول برگزاری اين تظاهرات معترضين علاوه بر شعار های مرگ بر جمهوری اسلامي، مرگ بر رژيم ضد زن، مرگ بر رژيم سنگسار، انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامي، زندانی سياسی آزاد بايد گردد و... بيانيه هايی در افشای زن ستيزان حاکم بر ايران قرائت کردند.

پليس انگيس با قرار دادن صف مخالفان جمهوری اسلامی در جائی تنگ و با مسلسل چی هايشان بار ديگر نشان دادند كه در حمايت آشكار از رژيم جمهوری اسلامی هيچ دريغی ندارند.

صف رای دهندگان انتخابات جمهوری اسلامی از حزب الهی ها، افراد منفردی كه بنا بر ادعايشان بخاطر رفتن به ايران نمی خواستند دچار مشكل شوند و برخی از سلطنت طلبان تشكيل ميشد. البته به دليل اعتراضات پيگير ايرانيان، جمهوری اسلامی مجبور شد بساط رای گيری خود را از کنسولگری به منطقه ديگری منتقل کند.

يكی از فعالين هشت مارس به پخش وسيع اعلاميه كارزار لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی به زبان انگليسی در بين مليت های مختلف پرداخت و بسياری از زنان همبستگی خود را با اين فراخوان و مبارزات زنان در ايران ابراز داشتند. چندنفر از زنان انگليسی با امضای فراخوان همراهی خود را با مبارزات زنان ايرانی بر عليه اين قوانين قرون وسطائی اعلام کردند.

اعلاميه های مختلف سازمان زنان هشت مارس و فراخوان كارزار لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی بطور وسيع در بين شركت كنندگان تظاهرات پخش شد.

لازم است در حاشيه اين تظاهرات به اين نکته اشاره کنيم كه برخی از نيروهای شركت كننده با بسيج تعدادی از پناهندگان به اين مبارزه، صف معترضين به انتخابات فرمايشی جمهوری اسلامی را گسترده ترکرده بودند. اما برخی از اين افراد برای نشان دادن اعتراضشان از شعارها وجملات ضد زن استفاده کردند و نشان دادند كه عليرغم تنفرشان از جمهوری اسلامی ، کماکان از ادبيات ضد زن اين رژيم برای ابراز مخالفت استفاده ميکنند. اينان بايد بدانند که ما نمی توانيم با ارزش ها و معيارهای ضد زن اين رژيم با آن مبارزه کنيم و مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی جدا از مبارزه با ارزشها، معيارها و فرهنگ زن ستيز اين رژيم نيست.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - انگلستان

 

16 جون 2005