گزارشی از آکسیون به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان

گزارشی از برگزاری آکسیون به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان در لندن

 

آکسیونی به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان در روز یکشنبه در میدان ترافالگار لندن از جانب سازمان زنان هشت مارس بر گزار شد. در این آکسیون عکسها و پلاکاردهای گوناگونی که  به افشای اعمال ستم و خشونت بر زنان در کشورهای مختلف - چه به صورت دولتی و چه خانگی- و جهانی بودن ستم و خشونت بر زن و رابطۀ آن با سیستم سرمایه داری مردسالار می پرداخت، به نمایش گذاشته شد .

در طول آکسیون اعلامیه " اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس آزاد و رها نیست" به طور وسیع در میان مردمی که در گرد این مراسم جمع می شدند و ابراز همدردی می کردند پخش شد . نکته جالب توجه این بود که بسیاری از زنان از ملیت های گوناگون با ما هم عقیده بودند که خشونت سازمان یافته بر علیه زنان در سطح جهان پیش برده می شود و هیچ زنی از این خشونت ها در امان نیست. ما تلاش کردیم به کسانی که اعلامیه را مشتاقانه طلب می کردند توضیح دهیم که نقش و کارکرد ستم برزن  در استحکام پایه های سیستم سرمایه داری مرد سالار در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار ا ست و از همه مهمتر اینکه چرا بدون  مالکیت مرد بر زن سرمایه داری قادر به زنده ماندن نیست. و زنان بدون سرنگون کردن سرمایه داری و ادامه مبارزه پس از آن قادر نخواهند شد خشونت در تمام عرصه های اجتماعی و خانگی را از بین ببرند.

این مراسم پس از دو ساعت با موفقیت به پایان رسید.

 

مهسا روژان از فعالین سازمان زنان هشت مارس در لندن

26/11/2012