گزارش آکسیون سه روزه ضد انتخاب جمهوری اسلامی

لندن - ژوئن 2013

   در راستای کارزار مرکزی در بروکسل علیه انتصاب جمهوری اسلامی که توسط سازمان زنان 8مارس (ایران- افغانستان) و در روزهای 12، 13، 14 ژوئن سازماندهی شد، برخی از فعالین این سازمان در لندن نیز آکسیونی را در این سه روز برگزار نمودند.

آکسیون ابتدا در روزهای 13و12 در میدان ترافالگار برگزار گردید که شامل نصب پلاکاردهای مختلف با شعارهای سیاسی علیه "انتخابات" و جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد زنان و از چشم انداز زنان، پخش وسیع اعلامیه این سازمان در میان مردم و بحث و گفتگو پیرامون مسایل خاورمیانه و ایران، نقش امپریالیستها در این بحرانها و در برپایی دولتهای اسلامی و ارتجاعی در خاومیانه و... با افراد ی بود که بر گرد این آکسیون جمع شده و اظهارعقیده کرده و مراتب پشتیبانی و همبستگی خود را نیز نشان می دادند.

نقطه اشتراک اکثراین افراد که متعلق به اقشارمختلف جامعه و با دیدگاههای متفاوت بودند این بود که می گفتند: «ما با شما ابراز همدردی می کنیم و تمام اینها که می گویید درست و انکار نکردنی است. ما خیلی خوشحالیم که می بینیم زنانی هستند که اینطور با قدرت و جرئت جلوی این رژیم ایستاده و افشا گری می کنند. ما نیز با شما هستیم».

از سوی دیگر چند نفری هم بودند که تنها نقطه مخالفتشان بر سر مساله رهایی زنان بود که با تعابیری که داشتند آن را به غرب زدگی و برهنگی منتهی کرده و خطاب به مردان شرکت کننده در آکسیون می گفتند: «چطور میتوانید اجازه دهید که افکارغربی و ضد اسلامی زنانتان را مثل اینجا لخت کنند؟!!!».

در این آکسیون پلاکاردهایی مبنی بر حمایت از خیزشهای اخیر ترکیه و بویژه مبارزات زنان ترکیه نیز نصب شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت . همچنین این موضوع باعث شد جمعی از مردم ترکیه که در حمایت از این خیزشها آکسیون داشتند پلاکاردها و تجمعشان را به کنارآکسیون ما منتقل کنند.

20130613_174617.jpg

20130613_174643.jpg20130613_183354.jpg

general 1891.jpggeneral 1977.jpg

      در روز 14 ژوئن که روز برگزاری "انتخابات" بود تجمعی متشکل از فعالین ما و دیگر گروههای مخالف، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی صورت گرفت. سخنرانی های افشا گرانه و شعارهای ضد رژیم مرتب از بلندگوی مخالفان نظام جمهوری اسلامی پخش می شد. از سوی دیگر فریادهای الله اکبراز سوی عمال رژیم و اجرای سرودهای ناسیونالیستی از سوی صف شرکت کنندگان که تعداد آن کم هم نبود، موجب اعمال واکنش از سوی چند نفر از افراد مخالف رژیم به شکل شعارهایی چون مزدور برو گمشو، برخی اظهارات نادرست و دیگر واکنشهای لفظی گردید که منجر به اعتراض برخی از مردم شد.

 نا گفته نماند که این مساله منجربه تذکر و اعتراض فعالین سازمان زنان 8مارس و دیگر مخالفان شده و سعی در رفع این سوءتفاهم ایجاد شده علیه مردم و اصلاح این فضا نمودند.

 سپس افراد شرکت کننده از سوی سازمان زنان 8مارس در میان صف مردم شرکت کننده در"انتخابات" پرداخته و به پخش اعلامیه و بحث و تبادل نظر با مردم و جوانان پرداختند. 

نکته مهم و امید وار کننده این جا بود که برخی از این افراد تحت تاثیر این بحثها قرارمی گرفتند حتی اگر تمایلی به تایید صد در صد آن نداشتند! برخی نیز از دادن رای منصرف و از صف جدا شدند.

 

general 1993.jpggeneral 2009.jpg

در جمع بندی از این بحثها می توان گفت که دغدغه افراد شرکت کننده از قرار زیر بود:

 " انتخاب بد  یا بدتر، اقتضای شرایط حساس کنونی (تضاد های داخلی و بین المللی) که نجات کشور از هجوم بیگانگان را در ارجحیت قرار میدهد، نبود آلترناتیو، ناکارآمد و هزینه بر بودن انقلاب، اهمیت جهانی اصلاحات به عنوان بهترین و کارآمد ترین و واقع بینانه ترین راهکار، اسلامی بودن جامعه ایران، توهمات باقی مانده نسبت به "اصلاحات" دوران خاتمی و وعده های موسوی، و... " .

  این حقایق، نشان دهنده نیاز بیشتر جوانان عاصی و اکثر مردم، به درک بیشتر و بنیادی تراز عمق فاجعه و ریشه های عمیق فرو رفته نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در شبکه استثمار جهانی سرمایه، ماهیت ارتجاعی کل ساختار رژیم و بازتولید آنها از شکلی به شکل دیگر است و اینکه چرا اصلاح این نظام غیر ممکن است. 

از سوی دیگر نیز، وظیفه سنگین تری بر دوش ما نهاده می شود و آن ارتقای روز افزون آگاهی مان به سمتی صحیح در جهت یافتن تاکتیکی مناسب و تحلیل های صحیح و انقلابی که قادربه بسیج و متشکل کردن بیشترین و

موثرترین نیروهای مردمی و بویژه زنان ونیروهای جوان و ناراضی از وضعیت کنونی را در پرتو مبارزات جهانی و انترناسیونالیستی است.

  ما مبارزین و انقلابیون زن وظیفه داریم با یک جمعبندی اصولی و درست از وقایع اخیر تمام نیرویمان را جمع کنیم تا صدای انقلاب و باطل بودن اصلاحات در هر رژیم ارتجاعی را رسا تر به گوش مردم ایران و جهان بویژه زنان برسانیم تا بتوانیم صحیح تر کوشا تر و کارآمد تر از همیشه به افشای ماهیت پلید این نسل کشان تاریخ یعنی دولتهای امپریالیستی و ارتجاعی جهان بپردازیم.

   باشد که طنین صدای ما ضربتی باشد بر پیکر پوسیده این رژیمهای غارتگر خونخوار در جهت بنای دنیایی بدون ستم و استثمار!

سازمان زنان 8مارس(ایران-افغانستان)- لندن

18 ژوئن 2013